Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MUDANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO: ………E

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

KONU : Hukuka aykırı olarak ikame edilen ve Sayın Mahkemenizde
görülmekte olan ………………….. E sayılı dava dosyasına karşı ikinci cevap
dilekçemiz.

AÇIKLAMALAR

Davacı yanın ileri sürmüş olduğu hususları kabul etmek mümkün değildir.
Cevap dilekçemizde belirttiğimiz üzere taraflar arasında belirli süreli
olarak imzalanan sözleşme süre bitiminde davacı yanca herhangi bir fesih
bildirimi olmadığı için aynı koşullarla yürürlükte kalmaya devam
etmiştir. Davacının, sözleşme süresinin bitiminden 3 ay sonra fesih
beyanında bulunması ve kira bedelini de yüksek bir miktara çıkarması
hukuka ve hakkaniyete uygun bir hareket olmamakla, suiniyetli
yaklaşımını sarahaten göstermektedir.

Haksız olan fesih beyanına ve kira bedelinin hakkaniyete aykırı olarak
yükseltilmesine ilişkin tüm beyan ve delillerimiz ilk cevap dilekçemizde
sunulmuştur. Davalı müvekkilin haksız olarak yapılan bu işlerden ötürü
sorumlu olması hukuken mümkün değildir.

Gerek yukarıda açıkladığımız gerekse daha önce belirttiğimiz hususlar
çercevesinde davacı yanın haksız kazanç elde etmek maksadıyla hukuki
dayanaktan yoksun olan icra takibine başlaması ve akabinde iş bu
itirazın iptali davası açması kötüniyetli eyleminin göstergesidir.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve Sayın
Mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebeplerle, hukuki dayanaktan yoksun
ve haksız davanın REDDİYLE, kötüniyetli davacı aleyhine %20'den az
olmamak üzere tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla
vekaleten arz ve talep ederiz. 01/09/2015