Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

.

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik
toplam TL’nin tahliye tarihinden itibaren işleyecek avans faizi,
yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline ve
öncelikle alacağımızın teminat altına alınması için 34 plakalı aracın
kaydına TEMİNATSIZ olarak İHTİYATİ TEDBİR konulması talebimizi içeren
TAZMİNAT istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı müvekkilim, 15.05.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile
  davalının …. Adresinde kayıtlı mecurunda kiracısı olarak bulunmuş ve
  davalının Kadıköy 18.Noterliğinin 24.03.2014 tarihli 6365
  yevmiyesine kayıtlı ihtarnamesi ile 15.05.014 tarihinde mecuru
  tahliye etmiştir. İşbu ihtarnamede keşideci kiralayan davalı ihtiyaç
  sebebiyle tahliye istemli olarak keşide etmiştir. EK.1

2. Müvekkilim kiracı, davalıya en son olarak aylık 1000,00TL kira
  ödemiş olup kiralar davalının Garanti Bankası hesabına her ay
  düzenli olarak yatırmıştır.

3. Hal Böyle iken davalı, mecurda kendi oturmamış ve üçüncü şahsa
  kiralamış ve ilk kirası Temmuz 2014 tarihinde aynı hesabına yeni
  kiracı tarafından yatırılmıştır. (bankadan dökümlerin istenmesini
  talep ederiz)

4. Müvekkilimi ihtiyaç sebebiyle tahliye eden davalı kötü niyetli olup,
  müvekkilimi çok zor durumda bırakmış, manevi ve maddi olarak zarara
  uğratmıştır.

5. Bu nedenlerle Borçlar Kanunun 355. Maddesi gereği aylık 1000,00
  (Bin) TL kira bedelinden bir yıllık olan 12.000,00TL(onikibin)
  tazminat, haksız ve yalan beyanla taşınmasına neden olduğundan, yeni
  bulduğu mecuru 1300 TL kira bedeliyle kiralamış ve bu nedenle
  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla şimdilik 300
  (üçyüz) TL kira farkı zararımızı, nakliye ücreti olan 1500(
  binbeşyüz)TL, boya badana masrafı olarak 2.584,20 TL, 1800,00 TL
  emlak komisyon bedeli ve yeni mecura 1000 USD Doları depozito ödemiş
  olduğundan şimdilik 500 TL depozito farkı olmak üzere toplam
  18684,20 TL tazminata hükmedilmesi gerektiğinden işbu davayı açma
  zorunluluğu hasıl olmuştur. Fazlaya ilişkin saklı olup tahliye
  tarihinden itibaren faiz talebimiz de ayrıca bulunmaktadır. Ayrıca
  alacak miktarımızın net belli olmaması ve davalının kötüniyeti
  karşısında davalının 34 plakalı aracına ihtiyati Tedbir konulmasını
  da talep ederiz.

DELİLLERİMİZ : Eski kira kontratı, yeni kira konratı, taşınma sebebiyle
ödediği giderlere ait faturalar, Banka kira ödeme dekont ve dökümleri,
Davalının banka kayıtları, tanı , yemin, bilirkişi ve her türlü delil.

NETİCE VE TALEP . Yukarıda arz ve izahına ettiğimiz nedenlerden dolayı
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ; davalıdan, şimdilik,
toplamda 18.684,20TL tazminatın tahliye tarihinden itibaren itibaren
işleyecek faiziyle birlikte;Yine alacağımızı temin maksadıyla davalıya
ait 34 plakalı aracın trafik kaydı üzerine 3.şahıslara devrinin
önlenmesi için TEMİNATSIZ olarak İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar
verilmesini, mahkeme harç, masraf ve vekalet ücretiyle birlikte
müvekkilim adına saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 DAVACI VEKİLİ