Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTİHKAK

İDDİASINDA

BULUNAN

DAVACI 3. KİŞİ :

VEKİLİ :

ALACAKLI

KARŞI TARAF :

DAVALI

BORÇLU :

KONUSU :Bursa 10. İcra Müdürlüğünün 2015/1788 Esas sayılı dosyası ile
yapılan USULSÜZ VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİN İPTALİ VE İSTİHKAK
TALEBİDİR.

AÇIKLAMALAR :

1-) Borçlu Eren İnşaat Tekstil Kozmetik şirketi yetkilisi olarak bedelli
çek, çekteki ciro silsilesine göre son hamil MNG Faktoring A.Ş
tarafından 30.01.2015 tarihinde bankaya ibraz edilmiş ve karşılıksız
çıkmıştır.

Bunun üzerine MNG Faktoring A.Ş tarafından keşideci Eren İnşaat Tekstil
Kozmetik – Fuat EKER, avalist Hasan POLAT ve ciranta Mücahit Tekstil
İnşaat San. Tic. Ltd. Şti aleyhine Bursa 10. İcra Müdürlüğünün 2015/1788
E. Sayılı dosyası ile Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip
başlatılmıştır.

2-) Başlatılan icra takibi kapsamında Bursa 10. İcra Müdürlüğünün
talimatı üzerine İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün 2015/92 Talimat
sayılı dosyası ile borçlulardan Fuat EKER’in tebligat adresi olan
Fevzipaşa Cad. Sümer Sok. No:1/3 Ataşehir adresine 13.02.2015 tarihinde
hacze gelinmiştir.

Haciz mahallinde dosya borçlusu Fuat EKER’in olmadığı, söz konusu
adresin müvekkil Hilal ÇAVDAR (ÖNTÜRK) tarafından kullanıldığı
görülmüştür. Müvekkil, söz konusu adresin borçlu Fuat EKER ile bir
ilgisi olmadığını, bu şahsı tanımadığını, 4 aydır söz konusu adresi
işyeri olarak kullandığını beyan etmiştir. Bu beyanlarına dayanak olarak
da Vergi Levhası, Kira Kontratını ibraz etmiştir. Ancak haciz mahallinde
yapılan araştırmada 15.04.2014 tarihli Fuat EKER adına kesilen Teknoser
firmasına ait servis formu bulunması nedeniyle hacze devam edilmiştir.

Haksız ve hukuka aykırı işlemlerde bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şöyle
ki;

3-) Öncelikle haciz tatbik edilen adres Bursa 10. İcra Müdürlüğünün
2015/1788 Esas sayılı dosyasında borçlu konumunda olan Fuat EKER’e ait
değildir. İş bu adres müvekkil Hilal ÇAVDAR (ÖNTÜRK) tarafından mal
sahibi Avni NAİBOĞLU’ndan 01.09.2014 tarihinde yapılan Kira Sözleşmesi
ile konfeksiyon atölyesi olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. ( EK-1
Kira Sözleşmesi )

Dolayısıyla dosya borçlusu Fuat EKER söz konusu adreste faaliyet
göstermemektedir.

4-) Haciz tatbik edilen adreste bulunan ve haczedilen tüm mallar
31.08.2014 tarihinde müvekkil Hilal ÇAVDAR (ÖNTÜRK) tarafından parası
ödenerek satın alınmıştır. Ekte sunulan Eren Tekstil – Fuat EKER
tarafından müvekkil Hilal ÇAVDAR (ÖNTÜRK) adına kesilen fatura bu
iddiamızı açıkça ispatlamaktadır. ( EK-2 Fatura)

5-) Haciz mahallinde bulunan ve haciz memurunun haciz işlemi devam
etmesine dayanak olarak gösterilen Teknoser servis fişi 15.04.2014
tarihlidir. Yani müvekkilin söz konusu yeri mal sahibinden kiralaması ve
içindeki makinaları Fuat EKER’den devraldığı tarihten yaklaşık 6 ay
önceki bir tarihe ilişkindir.

Dolayısı ile bu fatura haciz mahalli adreste Fuat EKER’in faaliyet
gösterdiğine değil ancak 6 ay önce Fuat EKER tarafından kullanılmış
olduğuna bir dayanak teşkil edebilir.

6-) Yukarıda izah olunan nedenler ve dilekçemiz ekinde sunulan belgeler
dikkate alınarak haciz tatbik edilen adreste faaliyet gösteren müvekkil
Hilal ÇAVDAR (ÖNTÜRK)’a ait mallar üzerinde HUKUKA AYKIRI OLARAK YAPILAN
HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ, İSTİHKAK İDDAAMIZIN KABULÜ, VE HACİZİN
KALDIRILMASINI talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER :Bursa 10. İcra Müdürlüğü 2015/1788 Esas sayılı dosyası, Kira
Sözleşmesi, 31.08.2014 tarihli fatura, vs delil sunma hakkımız saklı
kalmak kaydıyla her türlü sair deliller.

HUKUKİ SEBEP :İcra İflas Kanunu ve sair kanunlar.

SONUÇ

VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ve Sayın
Hâkimliğinizin öngöreceği sair nedenlerle;

1-) Haksız ve hukuka aykırı olarak Bursa 10. İcra Müdürlüğü 2015/1788
Esas sayılı dosya ile yapılan işlemlerin İPTALİNE İSTİHKAK İDDİAMIZIN
KABULÜNE KARAR VERİLMESİNE,

2-) Haciz tatbik edilen mallar üzerinde ki HACZİN KALDIRILMASINA VE
HACİZ İŞLEMİNİN DURDURULMASINA,

3-) Masraf, harç ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.
05.05.2015