Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla haksız şekilde
feshedilen iş akdimiz neticesinde alacağımız olan ……….. TL İhbar
Tazminatı, ……… TL Kıdem tazminatımızı ve ayrıca kullandırılmayan izin
alacaklarımıza mahsuben ……….. TL olmak üzere toplam ………… TL olan
alacağımızın fesihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz
oranıyla davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil 01.02.2008 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar ………nde
  Resmi ……….. görevli personel olarak çalışmıştır.

2. Müvekkil, …………………….ne kadro getirilmesi sonucu yapılan mülakatı
  geçememiş olduğu gerekçesi ile işten çıkarılmış, bu durumu internet
  sitesinden öğrenmiş, kendisine herhangi bir bildirimde
  bulunulmamıştır.

-  …………………de görevli personel alımları 2015 yılına kadar taşeron
  firmalar aracılığı ile yapılmaktaydı. Müvekkil işe başladığı tarih
  olan 01.02.2008 tarihinden 2015 yılına kadar aynı asıl işverenle
  aynı işyerinde fakat farklı alt işverenlerle uzun süre çalışmıştır.
  Yargıtay içtihatlarının da bize işaret ettiği gibi 4857 Sayılı
  Kanun’un 6. Maddesi gereği burada alt işverenler arasında bir işyeri
  devri söz konusu olmakta ve devralanda devam eden iş akitlerini de
  devralmış sayılmaktadır.

-  Söz konusu personel alımları her yıl değişen alt işverenler
  aracılığı ile yapılmış, müvekkilin iş sözleşmeleri belirsiz süreli
  iş sözleşmesine dönüşmüş ve müvekkil sosyal güvenceden yararlanma
  hakkını elde etmiştir.Bu durumda alt işveren ve asıl işveren işçilik
  hakları bakımından müteselsilen sorumludurlar.

-  4857 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca “Belirli süreli iş
  sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste
  (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan
  itibaren belirsiz süreli kabul edilir.”Müvekkil ile yapılan iş
  akitleri bir tek ve belirsiz süreli iş akdi olarak kabul
  edileceğinden, en son yapılan sözleşme, belirsiz süreli sözleşmenin
  tek taraflı olarak feshi sayılmalı ve işçi kıdem ve ihbar
  tazminatlarına hak kazanmalıdır.

-  4857 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca “Belirsiz süreli iş
  sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi
  gerekir.”… “İş sözleşmeleri işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için,
  bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş
  sayılır.”… “Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine
  ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.” Müvekkilin iş
  akdinin işveren tarafından usulsüz olarak feshedilmiş olması
  sebebiyle işçi ihbar tazminatına hak kazanmıştır.

3. Ayrıca müvekkil 2008, 2009, 2010 yıllarında izinsiz çalıştırılmış,
  2014 yılında kullanmadığı yıllık izin hakkının ücreti de kendisine
  ödenmemiştir. Müvekkilin halen içeride yıllık izin ücreti alacağı
  bulunmaktadır. Yıllık izin ücretlerinin de hesaplanarak tarafımıza
  ödenmesini talep ediyoruz.

4. Söz konusu kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere buradaki alt
  işverenler arasında her sene yapılan ihaleler neticesinde işyeri
  devri söz konusu olmuştur. Bu işyeri devri neticesinde de işyerini
  devralan son işveren bu tür işçinin özlük haklarından sorumlu
  olmaktadır. Olayımızda ise hem alt işveren hem de asıl işveren
  müteselsilen sorumlu olmaktadır ve bu nedenle müteselsilen tazminat
  ödemekle yükümlüdürler.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Müvekkilin davacı işyerinde tutulan sicil dosyası, muhtelif
tarihli maaş bordroları, tanık, bilirkşi.

NETİCE VE TALEP : Açıklanan nedenlerle; Fazlaya ilişkin haklarımız saklı
kalmak kaydıyla haksız şekilde feshedilen iş akdimiz neticesinde
alacağımız olan …………. TL İhbar Tazminatı, ……………….. TL Kıdem
tazminatımıza fesih tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek banka
mevduat faizi ile ayrıca kullandırılmayan, ödenmeyen, eksik ödenen izin
alacaklarımıza(yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram
genel tatil ve hafta tatili alacağı vb) mahsuben ………….. TL’nin hak etmiş
olduğumuz tarihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla
toplamda ……………….. TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesini,
yargılama harç ve giderlerinin de davalı üzerinde bırakılmasını
vekâleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ