Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU			: Haksız El Atmanın Önlenmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilime ait … mevkiinde … … adresinde adına kayıtlı
… parsel sayılı tapulu taşınmaza, davalı … …,  …/…/…
tarihinde başlayıp …/…/… tarihinde bitirdiği bir köpek
kulübesi yaparak ve … metrekare alanda domates yetiştirmek suretiyle
elatmış, kulübenin inşaatına başladığı andan itibaren
müvekkilin ısrarlı uyarılarına kulak asmayarak haksız elatmayı
sürdürmüştür.

2-) Tapuda müvekkil adına kayıtlı taşınmazın üzerindeki
müdahalenin önlenmesi için sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu
doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 683 ve ilgili mevzuat.

î

ò

ö

ø



-

 

"

$

F

ð

ð

ò

n

p

F

H

l

n

|

Ž

’

”

*Tapu kayıtları, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi raporları ve


  diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının söz
konusu taşınmaza haksız el atmasının önlenmesine, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

     Av.