Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İZMİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

(14.07.2015)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Haksız azil sonucu ödenmeyen vekalet ücretinin tahsiline
ilişkindir.

BEYANLARIMIZ :

1. Davalı 04.04.2012 tarihinde davacıya vekalet vermiştir. (Ek-1)

2. Davacı ise hiç gecikmeden 06.04.2012 tarihinde davalının alacaklarına
ilişkin takibi başlatmıştır. (Ek-2)

3. Davacı taraf davalı tarafın davası ile ilgilenirken 17.07.2012
tarihinde hiçbir gerekçe ve neden gösterilmeksizin davalı tarafından
azledilmiştir. (Ek-3)

4. Yapılan azilden sonra davacıya davalı adına yaptığı işlemler ve
harcamış olduğu emeğin karşılığında hiçbir ödeme yapılmamıştır.

5. Davacı, davalının avukatı olarak takip ettikleri işlemler sırada
haksız olarak azledilmiştir. Bunun sonucu olarak yapmış olduğu
işlemlerin bedeli olan vekalet ücretini mahkemenizden talep ediyoruz.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2006/4967 Esas, 2006/7878 Karar ve
15.5.2006 tarihli kararında “Azil tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacıların takip etmiş oldukları
davaların, değerleri üzerinden nisbi olarak hesaplanacak olan vekalet
ücreti miktarlarının tahsiline karar verilmesi gerekir.” İfadelerine yer
verilerek haksız azledilen avukatın vekalet ücretine hak kazandığı
açıkça ifade edilmiştir.

6. Ayrıca yine Yargıtay’ın 13. Hukuk Dairesi’nin 2013/14689 Esas,
2013/17396 Kararı ve 25.06.2013 tarihli kararında “Davacı, takip etmiş
olduğu dava ve icra dosyaları henüz sonuçlanmadan, vekaletten haksız
olarak azledilmiştir. Karşı tarafa tahmili gereken vekalet ücretleri,
bilfiil tahsil edilmiş olmasa da, davalı müvekkilin davacıyı azletmesi
nedeniyle, tahsili davalının kusuruyla imkansız hale gelmiştir. Bu
itibarla davacı avukatın, Avukatlık Kanununun 164/ son maddesinde
düzenlenen karşı taraf vekalet ücretlerine de hak kazandığının kabulü
gerekir.” Şeklinde ifadeye yer verilmiştir.

7. Yukarıda izah olunan sebeplerle, davalının davacıyı hiçbir neden
belirtmeksizin haksız bir şekilde azletmesi nedeniyle davacı avukatın
azil tarihine kadarki emek ve mesaisi ile yapılan işin önemi ve işin
bulunduğu aşama göz önünde bulundurularak, hakkaniyete uygun olarak
takdir edilecek uygun bir miktarın davacı ücreti olarak davalıdan tahsil
edilmesi talebi ile işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Avukatlık Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, emsal

Yargıtay Kararları ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Davacıya verilen vekaletname, açılan takip sonucu gönderilen
ödeme emri, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1) Haklı davamızın kabulü ile hak edilen vekalet ücretinin davalıdan
tahsil edilmesini,

2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini vekaleten talep ederim.

  Saygılarımla,