Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

KONUSU                              : Faz
laya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak

kaydıyla ....... kıdem tazminatının ....... tarihinden itibaren en
yüksek reeskont faizi ile ve ....... ihbar tazminatının .......
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilimiz ..... yılından beri davalı işyerinde Üretim
Müdürlüğünde sekreter olarak çalışmaktayken ……. tarihinde
Disiplin Kurulunun 05.05.2006 ve 2006/2 kararı gereği... Dönem
Toplu-İş Sözleşmesinin …. maddesi ve 4857 Sayılı Yasanın 25/2
bendi uyarınca fazla mesaiye gelmediği halde fazla mesai ücreti
alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu suretle Şirketi zarara
uğrattığı gerekçesiyle hizmet akdi tazminatsız olarak feshedilmiş
olup bu durum müvekkilimize .......liğinin ....... tarih ve .......
yevmiye nolu ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

 

2-) Müvekkilimizin hizmet akdinin feshine karşı yapmış olduğu
itirazda Disiplin Kurulunun 18.05.2006 Tarih ve 2006/3 Sayılı Kararı
ile ret olunmuştur.

 

3-) Davalı Şirket 05.05.2006 Tarih ve 2006/2 sayılı kararında
“Genel Müdürlük Makamının 27.02.2006 tarih ve 1005 sayılı
onayları ile, Üretim Müdürlüğünde yapılan tetkiklerde 2005
ve  2006 yıllarında Üretim Müdürlüğü puantörü tarafından
iki nüsha olarak hazırlanıp Üretim Müdürlüğünce onaylandıktan
sonra haftalık fazla mesai formlarının Personel ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne gönderilen bazı nüshalarına puantör ..... ........
tarafından ilave isim ve fazla mesailer yazılarak haksız kazanç
sağlandığı tespit edildiği, müvekkilimizin de 17 gün işe
gelmeksizin fazla mesai aldığı” bildirilmiş ve iş akdi
tazminatsız olarak feshedilmiştir.

 

4-) Müvekkilimizin hizmet akdinin feshine ilişkin olaydan hiç bir
şekilde haberi yoktur. Söz konusu fazla mesailer müvekkilimizin
bilgisi dışında puantör ..... ....... tarafından yazılmıştır.
Müvekkilimiz işyerinde istendiğinde mesaiye kalmıştır. Puantör
..... ....... kendi yaptığı haksız kazanç sağlama eylemlerine
kılıf uydurmak için bir çok personeli mesai yapmış gibi
göstererek eylemine yasal zemin hazırlamış ve müvekkilimizin
mağduriyetine neden olmuştur.

 

x

z

|

~

¶

¸

º

¼

Ä

z

~

¸

¼

„ 

^„ 

„ 

^„ 

Bu olayın ortaya çıkmasından sonra müvekkilimizin yapmış olduğu
araştırma sonucu fazla mesai yaptığı halde fazla mesai yapmış
gözükmediği günlerinde mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. Fazla
mesai çizelgesine kaç saat mesai yapıldığı puantör .... ......
tarafından yazılmaktadır. Bunun müvekkilimiz tarafından kontrolü
mümkün olmamaktadır. Müvekkilimiz 8 yıldan beri davalı işyerinde
dürüstlüğü ve işe bağlılığı ile tanınan bir insandır. Bu
yola başvurarak haksız kazanç sağlaması mümkün değildir. İş
yerinde sekreter olarak çalışan tek bayan personel olduğundan
maaşını karşılaştırabileceği veya hesaplayabileceği bir
arkadaşı dahi mevcut değildir. Bu nedenle maaşındaki eksik veya
fazla ödemeyi fark etmesi mümkün değildir.

 

6-) Kaldı ki müvekkilimiz söz konusu tarihler arasında hiç fazla
mesaide yapmamış değildir.  Fazla mesailer puantör ..... .......
tarafından gelişigüzel ve ilkel bir teknikle yazıldığından fazla
mesai yapılan günlerde mesai yapılmamış, yapılmayan günlerde
fazla mesai yapılmış görünmektedir. Bu durumdan müvekkilimizin
sorumlu tutulması mümkün değildir. İş Kanunu 17/2 maddenin
müvekkilim aleyhine uygulanması yasal değildir, burada ahlak ve iyi
niyet kurallarına uymayan haller puantör ..... ...... eylemidir.
Başkasının eyleminden müvekkilimizin sorumlu tutulması mümkün
değildir.

 

HUKUKİ NEDENLER       : İş K., HUMK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER         : Davacının işyeri
özlük  dosyası,ücret durumu,işverenlikte        

 mevcut ödemeye ilişkin belgeler,iş akdi feshi tebliğ      

 yazısı,tanıklar,maaş bordroları ve ilgili her türlü yasal
kanıt

 

İSTEM VE
SONUÇ                        :Açıklanan
nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydıyla ....... kıdem tazminatının ....... tarihinden itibaren en
yüksek reeskont faizi ile ....... ihbar tazminatının .......
Tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini talep ederiz. …/…/…

 

                                    
                                    
                      Davacı Vekili

                                    
                                    
               Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78