Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

SUNULMAK ÜZERE 

….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA / …………..

DOSYA NO            :

RET İSTEMİNDE 

BULUNAN ( SANIK )   :

VEKİLLERİ           :

 

T. KONUSU           : Hakimin reddi isteminin reddine
ilişkin karara itiraz.

AÇIKLAMA           : 

       1- ……………. Ağır Ceza Mahkemesinin yukarıda
esas numarası belirtilen dosyasında görülen dava ile ilgili olarak
…./…./….. tarihinde duruşma yapılmıştır. Aşağıda
açıklayacağımız üzere, duruşma sırasında hakimin reddi sebebi
oluşturan hukuka aykırılıklar meydana gelmiştir. 

       2- Sanık müvekkil dinlendikten sonra başkan başka bir
diyeceği olup olmadığını sormuş ve müvekkil de duruşma
tutanağına geçirildiği gibi “suç işlemedim, suçlama
haksızdır, haksız olarak suçlanmam ve basındaki yazı ve resimler
nedeniyle herkese rezil oldum, tahliyemi istiyorum” şeklinde beyanda
bulunmuştur. Bunun üzerine mahkeme başkanı “onu hırsızlık
yaparken düşünecektin” demiştir. 

       3- Söz alıp mahkeme başkanının görüş ve oyunu
belli eden sözlerinin hukuka aykırı olduğunu belirttik ve bu
beyanımızın tutanağa geçirilmesini istedik. 

       4- Israrlı tutumumuz karşısında beyanımız tutanağa
yazılmış ve hemen ardından başkan ara kararı oluşturulmak için
duruşmaya beş dakika ara verildiğini açıklamış ve salonun
boşaltılmasını istemiştir.

L

R

ışlardır. Hemen müdahalede bulunarak bu durumun Ceza
Yargılamasının temel prensiplerine, usul ve yasaya aykırı olduğunu
belirtik. Yine görüşme (müzakere) sırasında C.Savcısının
heyetle birlikte kalamayacağını ve görüşmeye katılamayacağını
belirterek bu sözlerimizin de tutanağa yazılmasını istedik. Eksik
de olsa sözlerimiz tutanağa geçirilmekle birlikte salon
boşaltıldıktan sonra C.Savcısı heyetle birlikte içeride
kalmıştır. 

       6- Gerek mahkeme başkanının hukuka aykırı olarak ve
oyunu belli edecek şekilde söylediği sözler ve gerekse
C.Savcısının başkanla fısıldaşması, müzakere sırasında
heyetle birlikte salonda kalması, görevli üyelerin de hukuka aykırı
tüm bu durumlara müdahale etmeyerek örtülü olarak katılmaları
nedeniyle yargılamada görevli başkan ve üyelerin tarafsız
olamayacakları açıklanarak …./…./….. tarihli dilekçemizle ret
istemiyle hakimlerin çekilmelerine karar verilmesi istenmiştir. Bu
istemimiz …./…../….. tarihli gerekçesiz bir kararla
reddedilmiştir. 

SONUÇ VE İSTEM        : 

       Yukarıda kısaca açıklanan ve resen dikkate alınacak
nedenlerle…………… Ağır Ceza Mahkemesinin, ret istemimizin
reddine ilişkin ….../…./….. tarihli kararına itiraz ediyor,
itirazımızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ediyoruz. 

       Saygılarımızla, 

                                    
                        Sanık Müdafi