Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALILAR	:	......................... ..............................

............... Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığının ...../......./........... tarih ve ........../.....
Karar sayılı kararına istinaden davacının Sayın Mahkemenize
sunmuş olduğu itirazlarına karşı beyanlarımızdır.

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkil, ......./..../.........tarihinde davalı
.......Mobilyadan......... Türk Lirası bedeli karşılığında koltuk
takımı, ............. Türk Lirası karşılığı Yemek Odası
takımı ve ............. Türk Lirası karşılığı Yatak odası
takımı almıştır. Davacı satıcı, ......./..../.........
tarihinde satışı yapıp toplam bedeli tahsil etmesine rağmen bir ay
sonra faturayı göndermiştir. Her üç takımda da arıza ve bozukluk
olması nedeni ile müvekkil süresinde yetkili davacıya
başvurmuştur.

Öncelikle davacı ......./..../.........tarihinde sipariş fişini
kendi beyanına göre doldurarak koltuk takımının markasını dahi
yanlış beyan etmiş ve koltuk takımında herhangi bir arıza tespit
edilemediğine dair evrak düzenlemiştir. Ayrıca yine sipariş
fişinde ............. marka yatak odasının tuvalet masasının
çekmecesinin kapanmaması nedeniyle değişmesi gerektiği beyan
edilmiş, aynı marka yemek odasının ise; konsolunun küçük
kapağının, 1 adet sandalyesinin değişeceği beyan edilmiştir.
Fakat söz konusu arızalar giderilmeden ürünler geri getirilmiştir.

Davacının itiraz dilekçesinde belirttiği gibi müvekkilimin yemek
odasıyla ilgili bir sorun olmadığı yönünde bir beyanı söz konusu
değildir. Yukarıda açıkladığım gibi, davacı kendi beyanına
göre sipariş fişi tanzim etmiştir. “Oturma grubunda herhangi bir
arıza tespit edilememiştir” beyanı nedeniyle kendi beyanına
aykırı olan bu tanzim fişini müvekkilim imzalamamıştır.

#

)

Ô

ਁ␃愀϶$؀*

Ò

Ô

ð

Ô

଀ak aldığı ürünlerin iadesini talep etmiştir. 4077 Sayılı
kanuna göre; 1 aylık yasal süre içerisinde ayıplı ürün nedeniyle
başvuru yapılmış, fakat satıcı firma koltuk takımının yetkili
firma aracılığıyla tamiri için mobilyaları teslim aldıktan sonra 
......./..../.........tarihinde sipariş fişinde “herhangi bir işlem
ve tamirat yapılmadı” şeklinde beyan edip imzalayarak, bugüne
kadar da başkaca bir tamirat yapmadığından 13. maddede ifade edilen
tamir içi gerekli azami süre olan 30 iş gününü geçirdiğinden
aynı kanunun 4. maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanması
yönünde karar verilmiştir.

Tüketici Hakları Hakem Heyeti kararına esas teşkil eden bilirkişi
raporunda da koltuk takımında arıza ve deformasyon olduğu, sonradan
ekleme yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca yemek odası
takımının sandalye ayaklarının boylarının farklı olduğu ve
orijinal olmadıkları da beyan edilmiştir. Mahkeme tarafından raporu
tanzim eden bilirkişinin beyanlarının da huzurda yeniden
alınmasını talep etmekteyiz.

DELİLLER	:	..................... Tüketici Sorunları İl Hakem
Heyetinin ........./..... sayılı ve ......./..../......... tarihli
kararı, Tüketici Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, Tanık beyanları
ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	4077 Sayılı Kanunun 4., 13. ve ilgili diğer
maddeleri, TBK., sair yasal mevzuat ve içtihatlar.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında
belirlenecek durumlar karşısında yargılama yapılarak, davanın
reddi ile ............... Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığının ............./....... sayılı,
......./..../......... tarihli kararı gereği davalının ayıplı
ürünler için ödemiş olduğu .......... Türk Lirası alacağın
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile sözleşmenin
kurulduğu ......./..../......... tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesine, dava konusu yatak odası
takımındaki kusurların garanti dahilinde satıcı firma tarafından
ücretsiz tamiratına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin
davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve
talep ederim. 

Davacı Vekili    

                                    
                     Av. [Dava.Klasör Sor.Av.]