Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

… KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikayet Eden		: …

			Adres

Vekili			: Varsa

Şikayet Edilen		: …

			Adres

Parasal Miktarı	: ... .-TL

Konu	: Şikayet Edilen tarafından kredi kullandırımı esnasında
Müvekkilimizden haksız olarak tahsil edilen ….-TL tutarındaki dosya
masrafının iadesi talepli dilekçemizdir.

Açıklamalar		:

Müvekkilimiz … (bundan sonra kısaca “Müvekkil” olarak
anılacaktır.) ile … Bankası arasında … tarihli kredi
sözleşmesi akdedilmiştir. Anılı sözleşme uyarınca
Müvekkilimizden dosya masrafı adı altında ….-TL haksız olarak
tahsil edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen bedelin iadesi için tarafımızca Banka ile
sözlü gerçekleştirilen başvurulara yetkililer tarafından olumsuz
yanıt verilmesi üzerine işbu başvurunun Sayın Heyetiniz nezdinde
yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Sayın Heyetiniz tarafından da takdir edileceği üzere,
Müvekkilimizce anılı sözleşmelerin imzalanması demek,
Müvekkilimizin işbu sözleşmelerde yer alan maddeleri kayıtsız
şartsız kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Nitekim bu
sözleşmeler matbu evraktır ve Müvekkilimizce kredi alımı
esnasında bu sözleşmelerde yer alan maddelere mutabık
kalınmadığı noktalar olsa bile düzeltme imkanı maalesef mümkün
değildir.

Diğer bir deyişle, Banka bu sözleşmeleri dayatmakla Müvekkilimizin
kredi kullanma durumundan faydalanmaktadır. Ayrıca ve önemle
belirtmek isteriz ki, sadece salt sözleşmenin imzalanması sebebi ile
Müvekkilimize bir takım kayıtsız masrafların çıkarılması dahi
iyi niyet kuralları ile bağdaşmamaktadır. Şikayet Edilen yapmış
olduğu masrafları ne yazık ki belgelendirememektedir. Bu sebeple de,
istemiş olduğu dosya masrafı adı altındaki masraflar yersizdir.

6502 sayılı Yasanın 5. Maddesinde yer alan Tüketici
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar başlığı altında, yapılan
düzenlemeye göre, tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan
sözleşme koşulları haksız şarttır. Ayrıca Haksız Şartlar
Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre ise, tüketici ile akdedilen
sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır, hükmüne havidir.
Şikayet Edilen Türk Ticaret Kanunu 20. Maddesi uyarınca yapmış
olduğu iş nedeniyle masraf alması mümkün olup, bankalar ancak
kredinin verilmesi için zorunlu ve belgeli masrafları tüketiciden
isteyebilirler. Ayrıca ve önemle belirtmek isterim ki, Türk Medeni
Kanununun 2. Maddesi uyarınca, herkes, haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak
zorundadır, denmektedir. Bu itibarla Bankanın dosya masrafı adı
altında masraf alması mümkün olmamaktadır.

Konu ile ilgili Yargıtay ilamlarının ilgili kısımları aşağıda
ve tam metinleri dilekçemiz ekinde Sayın Heyetiniz dikkatlerine
sunulmaktadır.

“…Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına
dair sözleşmede açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen
belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve
yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden
isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için
gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise
davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar
başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden
alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik
hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir…”

EK 1. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.07.2012 tarihli 2012/15220 E.
ve 2012/17662 K. sayılı ilamı

X

b

d

t

ˆ

Š

Ú

Ü



“…Taraflar arasında düzenlenen Konut Kredisi Sözleşmesinde,
<kullandırılan kredi dolayısıyla, ödenmesi gereken her türlü
vergi, resim, harç, sigorta primi, ekspertiz ücretinin müşteri
tarafından karşılanacağı> hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve
masrafların ne miktarda olduğuna dair sözleşmede ve bilgi formunda
açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki,
davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları
tüketiciden isteyebilir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar
başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden
alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik
hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir…”

EK 2. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 30.05.2012 tarihli 2012/9767 E.
ve 2012/14007 K. sayılı ilamı

“…Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin 4., 6., 8., 9., 12.
ve devamı maddelerinde miktar belirtilmeksizin krediyle ilgili
masrafların, komisyonun, vergi ve harçların müşteri tarafından
ödeneceği belirtilmiştir. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi
nedenlerle alınacağına dair sözleşmede ve bilgi formunda
açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Kural olarak davalı banka,
sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden
isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler
olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde,
içeriği somutlaştırılmayan diğer ücret ve masraflar başlığı
altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına
dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri
karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir…”

EK 3. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 17.05.2012 tarihli 2012/7714 E.
ve 2012/12721 K. sayılı ilamı

Yukarıda yer alan tüm bu açıklamaları çerçevesinde, Bankanın
kredi açılırken Yargıtay ilamları ile sabit olacağı üzere
zorunlu olan masrafları isteyebileceği, anılan zorunlu masrafların
kayıtlarının olması gerektiği, bu zorunlu masrafların neler
olduğu konusunda ispat yükünün bankaya ait olduğu ve bunlar
dışında sebebi ve dayanağı açıklanmayan ve içeriği
somutlaştırılmayan sadece sözleşmede yer alan maddelerin haksız
şart niteliğinde bulunduğu ve bu hükümlerin batıl olduğu
aşikardır.

Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki, Hakem Heyetlerinin faize dahi
hükmetmesi gerekirken bazı Hakem Heyetlerinin faize hükmetmedikleri
bilgileri şifahen tarafımızca öğrenilmiştir. Bu hususta gerekli
şikayetler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
gerçekleştirilmiş olup henüz dönüşleri beklenmektedir. Sayın
Hakem Heyetinizce faiz hesaplanması yapılmayacak olup sadece faize de
hükmedilmesi kafi olacaktır. Nitekim kanunun verdiği hakkı bazı
hakem heyetlerinin yok sayması ve iş yükünden kurtulmak saikiyle
faize hükmetmemelerinin önüne bu şikayetler ile geçilecektir.

Hukuki Sebepler 	: TTK, BK, TKHK, Yüksek Mahkeme kararları ve ilgili
yasal mevzuat.

Delillerimiz		: Dilekçe ekleri ve ikamesi mümkün her türlü yasal
delail.

Netice ve Talep	: Fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı
kalmak kaydı ile; Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Sayın
Heyetinizden;	

			

Müvekkilimizden haksız tahsil edilen ….-TL ödemenin
gerçekleştiği … tarihinden itibaren işleyecek Şikayet Edilenin
tacir olması sebebiyle avans faizi ile birlikte Müvekkilimize
iadesine,

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. Tarih

Şikayet Eden Vekili

Av. …

 PAGE   \* MERGEFORMAT 2