Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere,

DENİZLİ 2. SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN (SANIK) :

VEKİLİ :

KATILANLAR : 1- Hüseyin ÇELİK – Milli Eğitim Bakanı

Söğütözü Cad. No:6 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

VEKİLİ : Av.

2- Recep Tayyip ERDOĞAN – T.C. Hükümeti Başbakanı

Bakbakanlık MERKEZ/ANKARA

VEKİLİ : Av.

SUÇ : Hakaret

SUÇ TARİHİ : 22/03/2008

KONU : Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/559 E. 2013/923 K. sayılı
dosyasında, katılanlar Hüseyin Çelik ve Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
etme suçundan Müvekkil aleyhine tesis edilen kararın temyizen bozulması
talebidir.

BEYANLARIMIZ :

1. Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 01.07.2013 gün ve 2013/17880 sayılı
ilamında, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un
Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca müvekkil hakkında
katılan Hüseyin ÇELİK’e hakaret suçu sebebiyle kovuşturmanın
ertelenmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunmasından dolayı Denizli
2. Sulh Ceza Mahkemesi hükmünün bozulmasına karar verilmiştir. Anılan
yasanın amir hükmü gereğince ve Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin yasanın
emredici hükmünün uygulanması gerektiği yönündeki bozma kararına
uyularak, 19.12.2013 tarihli ilamı ile ilk derece mahkemesi, müvekkil
Tuncay ÖZKAN hakkında, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmiştir.

2. Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 2013/559 E. 2013/923 K. sayılı
dosyasında, hem Recep Tayyip ERDOĞAN hem de Hüseyin Çelik’in şahsına
hakaret etme suçundan Kovuşturmanın Ertelenmesi Kararı vermiştir. Ancak;
katılan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Hüseyin ÇELİK’e karşı hakaret suçundan
söz edilemez. Şöyle ki; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
iddianamesinde yer alan ve hakaret suçuna vücut verdiği iddia olunan
birçok ifade müvekkilim tarafından değil, topluluk içinde bulunan
kişiler tarafından dile getirilmiştir. Dolayısıyla 3. kişiler tarafından
dile getirilen sözler sebebiyle müvekkilime suç isnat edilemez. 5237
sayılı TÜRK CEZA KANUNU’nun 20. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Ceza
sorumluluğu şahsidir. Kimse BAŞKASININ FİİLİNDEN dolayı sorumlu
tutulamaz.”

Yukarıda dile getirilen sebeplerden dolayı, müvekkil Tuncay Özkan’ın
Müşteki Recep Tayyip ERDOĞAN ve Hüseyin ÇELİK’e yönelik hakaret suçunu
işlediği iddiası yerinde olmadığından müsnet suçtan BERAATİNE karar
verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur. Zira Denizli 2. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin 05.05.2009 tarihli kararında Müvekkil, Recep Tayyip
Erdoğan yönünden isnat edilen hakaret suçundan beraat etmiştir. Beraat
lehe hükmü varken kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi temel hak
ve özgürlüklere ve sair mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
Kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi, hukuki olarak karar
verilmesi yasa ve usul hükümlerine aykırıdır. Beraat asıl hükümdür.
Beraatine karar vermesi gerekirken kovuşturmanın ertelenmesine karar
verilmesi yerinde değildir. Yasa ve usul hükümlerine uygun olmayan bu
yerel mahkeme kararını tüm sonuçlarıyla temyiz ediyoruz ve BOZULMASINI
talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen belirlenecek nedenlerle;

Yerel Mahkemenin, müdahiller Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Hüseyin
ÇELİK’in şahsına yönelik hakaret suçu nedeniyle vermiş olduğu her iki
Kovuşturmanın Ertelenmesi Kararının BOZULMASINA karar verilmesini
vekâleten arz ve talep ederim.