Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          HAFRİYAT SÖZLEŞMESİ

HAFRİYAT İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Madde 1- Bu sözlesme bir tarafta ……………………………………………….. adresinde mukim
………………………………….., ( Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) diğer
tarafta …………………………………………………………………… ( Bundan sonra Yüklenici olarak
anılacaktır.) arasında akdedilmistir.

İŞİN TANIMI VE KAPSAMI

Madde 2- Yüklenici, Müşterinin 1.maddede belirtilen adresindeki …….m2
büyüklüğündeki alanın hafriyatının ( topograf lık hizmetler dâhil )
proje, sözlesme kosullarına uygun olarak Teklif Birim Fiyat Esası ile
yapılmasıdır. Tanımlanan islerin her asamasında ve planlanmasına
Yüklenici Teknik Elemanı İdare Sorumlusunun onayını almak zorundadır.
Yüklenici üzerine aldığı bu islerin, bu hususlarda mevcut tüm teknik ve
idari tüzük, yönetmelik ve sartnamelere uygun olarak yapılmasından
sorumludur.

İŞİN SÜRESİ

Madde 3- İs bu sözlesme imza tarihinde yürürlüğe girer, isin süresi imza
tarihinden itibaren 30 gündür. Yüklenici Genel Teknik Sartnamenin ilgili
maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dısında herhangi bir nam altında
mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici is’in
ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu
yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözlesme fiyatlarının
dısında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz.

SÖZLESME KONUSU İSİN ÜCRETİ VE ÖDEMELER

Madde 4- 2.maddede içeriği belirtilen islerin bedeli KDV hariç
(———TL/m3*——–-m3 = —————TL/m3) toplam —————-TL/m3’ dür. Ödemeler ise
birer aylık hak edisler seklinde düzenlenerek hak edisin onayını
müteakip 15 gün (on bes gün) içersinde ödenir.

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Madde 5- Yüklenicinin bu sözlesme kapsamında üstlendiği is ve hizmetler
nedeniyle elde edeceği gelir ile ilgili her türlü vergi ve Yüklenicinin
görevlendireceği personelin ücretleriyle birlikte vergi, sigorta,
ulasım, yemek vb. giderler Yükleniciye aittir. Yüklenici çalıstıracağı
personelin yasal her türlü giderlerini karsılayacak bununla ilgili
Belgelerin bir kopyasını Müşteriye verecektir. İs bu sözlesme gereğince
doğan damga vergisi yüklenici tarafından ödenecek olup ödeme makbuzunun
bir nüshası Müşteriye verilecektir.

MÜŞTERİNİN DEĞİSTİRME YAPABİLMESİ

Madde 6- Tüm hafriyat islemleri devam ederken, zaman içinde olusacak
gereksinim ve estetik kaygılar nedeniyle Müşteri’ nin gerekli gördüğü
durumlarda alan içerisinde bir takım revizyonlar yapabilme hakkı
mevcuttur. Yüklenici bunun sonucunda hiçbir ek ücret talep etmeyecektir.

TEMİNAT

Madde 7- Yüklenici sözlesme bedelinin 1/6’sı kadar Kati Banka Teminat
Mektubu veya Müşterinin kabul edeceği nakdi teminatı, sözlesmenin
imzalanması esnasında vermek zorundadır.

SÖZLESMENİN FESHİ

Madde 8- İs bu sözlesme; Yüklenicinin iflas etmesi, bu sözlesmedeki ve
Ekindeki Genel ve Özel Teknik Sartname yükümlülükleri yerine getirmemesi
nedeniyle Müşterice, sözlesme ücretinin ödenmesi gereken tarihten
itibaren 15 gün içinde ödenmemesi durumunda Yüklenici tarafından
herhangi bir ihbara gerek duyulmaksızın fesih edebilir.

TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ

Madde 9- Tarafların tebligat adresleri bu sözlesmenin maddesinde
belirtilmis olup, adres değisikliklerinin 15 gün içinde diğer tarafa
yazılı sekilde bildirilmesi gereklidir. Aksi halde önceki adrese
yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

ANLASMAZLIKLARIN HALİ

Madde 10- İs bu sözlesmeden doğabilecek anlasmazlıkların çözümünde
Mardin Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 11- İs bu sözlesm Mardin’ de düzenlenmis olup taraflarca …/…/20….
tarihinde bir nüsha olarak imzalanmıs ve bu tarihte yürürlüğe girmistir.

İŞİ YAPAN                                                              
                                                       İŞİ YAPTIRAN