Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

				    Dosya No:2015/…

	

	Müvekkilimin borçlu … Belediyesi’nden olan … alacağının
tahsili talebi ile başlattığımız Müdürlüğünüzün yukarıda
esas numarası yazılı dosyasına istinaden;

	5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin son
fıkrasının “… İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce
belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi
istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır.
On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz
işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak
şekilde yapılamaz.” şeklindeki hükmü mucibince; 

 

-

&

*

:

T

|

~

 müzekkereyi tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde borca
yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesinin istenmesini ve
neticesinde gösterilen mal üzerine haciz konulmasını, on gün
içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda ise cebri icraya (hacze)
devam edileceği hususunun tebliğini vekaleten arz ve talep ederim.
…/…/2015

Av. 

      Alacaklı Vekili

EK:……………TL posta pulu