Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONU           : Geri Alma İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilim davalı tarafından aleyhine .......
tarihinde .......nün ....... Esas numarası ile yapılan icra takibine
süresinde itiraz edememiş, yaptığı gecikmeli itiraz ise mahkemece
reddedilmiştir.

                 2-Haciz ve muhafaza tehdidi ile
kapısına dayanan davalı alacaklıya, çevresine rezil olmamak için
ödeme yapmak durumunda kalan müvekkilimiz, icra dosyasına ödeme
yaparken istirdat davası açma hakkını da saklı tutmuştur.

                 3-Müvekkilimiz yukarıda esas nosu
belirtilen takibe konu olan adi senedi aslında davalıya ../../....
tarihli makbuz ile ödemiş idi. (Belge ektedir)

V

š

R

–

T

V

P

R

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧⹐Üက4-Haksız takip nedeni ile yeniden ödeme
yapmak zorunda kalan müvekkilimiz adına bu davayı açmak
gerekmiştir. Müvekkilimizin aynı borç nedeni ile ikinci kez ödemek
zorunda kaldığı .............. TL yi geri almak istiyoruz.

YASAL NEDENLER : İİK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : İcra Dosyası, Makbuz vs.

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz tarafından 
davalıya ödenen ............-TL nın ödeme tarihinden itibaren yasal
faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

						 			DAVACI VEKİLİ

						  .......