Giriş yap
Kayıt ol

        								   	  Örnek No: 22

T.C.

İcra

Müdürlüğü

Dosya No:

DAVET KÂĞIDI

Alacaklı		: 

Vekil/leri		: 

			

Borçlu/lar		: 

			 

Haczin Yapıldığı

Gün ve Saat		: 

␃愃̤	㜀$␸䠀$摧˗ê᠀göre tebellüğe yetkili kimse hazır
bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü
edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz
tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra
dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *

(İİK m.103)						

  ...../...../........

  İcra Müdürü

 Mühür ve İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78