Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      Onat hukuk Av. Asuman Onat 

A.menders Blv. Zeki Aydınlı Sk N=4/2 Kuşadası 507 943 67 68

		CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Soruşturma No                     :

Tutuklama Kararını Veren Mahkeme : SULH CEZA MAHKEMESİ

Tutuklamaya İtiraz Eden : 

Müdafii :Av. Asuman Onat 

Tutuklama Tarihi :

Konu : Tutuklama kararının Hukuka aykırı olduğuna dair

İtirazlarımız ve Tahliye Talebimiz

İtirazlarımızın Nedenleri:

12.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN SORGU SONRASINDA MÜVEKKİLİMİN SULH
CEZA MAHKEMESİNCE TUTUKLANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Bu tutuklamaya gerekçe olarak müvekkilimin üzerine atılı suçun
vasıf ve mahiyeti ,mevcut delil durumu ,hakkında kuvvetli suç
şüphesinin olduğunu gösteren olguların bulunması gerekçe olarak
gösterilmiştir.

Aşağıda tek tek hukuka aykırılığın nerelerde olduğu hususuna 
değinmeden önce tutuklama kararının bir ceza olmadığı fakat
tutuklamanın kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı bir muamele
olduğu ve bu yüzden de ancak zorunlu görüldüğü anlarda
uygulanmasına başvurulması gerektiği hususu önemlidir. Müvekkilim
için CMK 100 ve devamında müvekkilim hakkında adli kontrolün neden
yetersiz kalacağı hususunda tatmin edici bir belirtme (CMK101/1)
yoktur.

Anayasamızda tutuklamanın ancak zorunlu görülen hallerde 
başvurulması gerekilen bir muamele olduğu, ilk önce yapılması
gerekilenin tutuksuz yargılama olduğu ,tutuklama için kuvvetli suç
süphesinin olması ve kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin göz
önünde bulundurulması gerekir. (CMK 100)

Mahkemenin tutuklama için sunmuş olduğu gerekçe Hukuk’un Genel
İlkeleri ile bağdaşmayan, Anayasa ve CMK gözetilmeden yapılan
klasikleşmiş bir ifadedir.

Mahkemenin klişeleşmiş net olmayan ifadesince anlaşılamayan fakat
neden tutuklama yapmış olacağının tarafımızca tartışılması 
ve bu sebeplerin tutuklama yapmak için yeterli olmadığının
kanıtı için olayları ALTI ana başlıkta kısaca özetlemek
gerekirse;

1-MÜVEKKİLİMİN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI SOYUT BİR
İDDİADIR. Diğer sanıklar olay ile müvekkilin hiç bir alakasının
olmadığını müvekkilin TESADÜFEN OLAY MAHALİNDE BULUNDUĞUNU teyit
etmişlerdir.. Bu sebep ile bizim yapmış olduğumuz soyut iddianın
değeri ne ise müvekkilimin üzerine atılı suçunda bizim
yaptığımız gibi soyut bir iddiadan ileriye gitmediğini söylemek
mümkündür. Ayrıca müvekkil Refik Girginin oğlu da SSÇ olarak
aynı olayla ilgili tutuklama istemiyle sorgu hakimliğine sevkedilmiş
VE HAKKINDA ADLİ TEDBİR KARARI VERİLMEK SURETİYLE TUTUKSUZ
YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTIR. Bu halde müvekkilimin 4 ay
gibi bir süre özgürlük hakkının sınırlandırılması hukuk
mantığına ve hukukun genel ilkelerine aykırı bir muameledir.

(

*

`

b

ê

ır.Fakat somut olayda müvekkilimin teşhisi yapılmayarak LEHE OLAN
DELİLLER TOPLANMAMIŞ VE DEĞERLENDİRMEYE DE ALINMAMIŞ OLUP tutuklama
muamelesinin tamamen usule aykırı şekillerle yapıldığı
açıktır 

3-MÜVEKKİLİMİN HAKKINDA KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNDUĞUNU
GÖSTEREN OLGULARIN OLDUĞU İSE DOĞRU DEĞİLDİR. Müvekkilimin
tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen nedenlerin açıkça
belirtilmediği klasik ifadeler içerdiği açıktır.Müvekkilimin hak
ve özgürlüklerine net ve anlaşılır gerekçeler ortaya konulmadan
sınırlar konulması hususu ise CMK 34 ve CMK 230 maddelerince doğru
değildir. İddia makamının müvekkilimin üzerine atmış olduğu
”iş yeri dokunulmazlığını ihlali” iddiasıda görevli
savcının işini ne kadar özenli yaptığının açık bir
kanıtıdır.

4-TUTUKLAMA KARARI BİR CEZA OLMAYIP EN SON BAŞVURULMASI GEREKİLEN
BİR KORUMA TEDBİRİDİR.Tutuklama kişi özgürlüğünü
sınırlandıran en ağır koruma tedbiridir. Diğer taraftan
müvekkilim sabit ikametgah ve iş sahibi olup SABIKASIZDIR. 

5 -MÜVEKKİLİMİN DELİLLERİ ETKİLEMESİ VE DEĞİŞTİRMESİ
İHTİMAL DAHİLİNDE BİLE DEĞİLDİR.Toplanan deliller toplanmış ve
 bu toplanan delilerin müvekkilimin tutukluluğuna gerekçe olarak
sunulması kararı isabetli değildir.

6- YAPILAN BU TUTUKLAMA ANAYASAMIZDA BELİRTİLEN İLKELERE , CEZA
MUHAKEMESİ KANUNUNA ,ULUSLAR ARASI ANDLAŞMALAR İLE AVRUPA İNSAN
HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AİHM KARARLARINA AYKIRIDIR.Tutuklama ile
ilgili ortaya konulan gerekçelerin net olmaması,delil olarak
sunulanların CMK’ya uygun olmayan bir usulle elde edilmesi ve bunlar
ile ilgili diğer AİHM kararları ve AİHS maddeleri göz önünde
bulundurulduğunda ve temel hak ve özgürlükleri konu alan 
uluslararası andlaşmaların AY m.90 kapsamında iç hukukumuza direkt
uygulanması zorunluluğu hususu göz önüne alındığında bu
tutuklamanın yapılması kararı yukarıda belirttiğim andlaşmalar ve
iç mevzuatımıza aykırıdır.

Açıklanan tüm bu sebeplerden dolayı müvekkilimin tutuklanması
,tutuklamanın hukuki amacına uygun bulunmadığı gibi kamu
vicdanını da rahatsız ettiği gerçeği ortadadır.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda  arz ve izah edilen hususlar göz
önünde bulundurularak Sayın Mahkemenizce de ortaya konulabilecek
nedenler ile birlikte C.M.K ’da açıkça belirtilen tutuklama
şartlarından hiç birinin olmadığı müvekkilim üzerinde psikolojik
olarak ağır maduriyete sebep vereceği ve tutuklu kaldığı sürece
müvekkilim üzerinde ağır zararlara sebep teşkil edecek olan
Kuşadası SULH Ceza Mahkemesinin 20015 /       sorgu sayılı
TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYOR ve müvekkilim Refik Girginin
TAHLİYESİNE karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.

Av. Asuman Onat 

     

 

8

 PAGE 2