Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

BİR TARAFTA; [(] adresinde mukim, [(] Ticaret Sicilinde [(] no.su ile
kayıtlı ___ ENERJİ A.Ş. (Bundan böyle kısaca “___ ENERJİ”
olarak anılacaktır)

ile

DİĞER TARAFTA; [(] adresinde mukim, [(] Ticaret Sicilinde [(] no.su
ile kayıtlı [(] (Bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak
anılacaktır)

(Bundan böyle kısaca münferiden “Taraf”, müştereken
“Taraflar” olarak anılacaklardır)

Taraflar, işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni (Bundan böyle kısaca
“Sözleşme” olarak anılacaktır) müzakere etmiş ve aşağıda
belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, ___ ENERJİ tarafından geliştirilen, AR-GE
çalışmaları tamamlanarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde ______
tarihinde yapılan başvuru sonucu ___________ nolu Faydalı Model
Belgesi alınarak 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname uyarınca korunan “___ ___________”
isimli Batarya Yönetim Sistemi ürününe ilişkin Müşteri’ye
açıklanan bilgi ve belgelerin ___ ENERJİ’nin yazılı onayı
alınmadıkça herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye
açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve
koşullarının ve ihlali halinde yaptırımlarının belirlenmesidir.

GİZLİ BİLGİ VE GİZLİLİĞİN TANIMI

___ ENERJİ’nin Sözleşme konusu “________” isimli ürününe ve
üretimine ilişkin, ___ ENERJİ ortakları, yetkilileri veya
çalışanlarınca; Müşteri’nin idari veya teknik yetkililerine,
ortaklarına, çalışanlarına vb. açıklanacak veya tarafların
arasındaki sözleşme ilişkisi vesilesiyle işi yapacak/hizmeti
verecek  Müşteri’nin yukarıda sayılan bütün ilgililerinin
hizmetin ifası dolayısıyla öğreneceği, gerek Sözleşmede yer alan
tüm bilgiler gerekse proje sürecinde yapılacak çalışmalar
sırasında ortaya çıkan ve/veya çıkacak olan her türlü;

bilgi, know-how, fikir, buluş, metod, yöntem, teknik, gelişme veya
endüstri ve yazılım alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir
fikir, uygulama, tasarım, model, ürün, malzeme, prototip, eser,
teklif, müşteri bilgileri,

taraflar arasındaki ticari, hukuki, fiili ilişki çerçevesinde,
yazılı veya sözlü yoldan öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik
bilgiler, iş, proje ve prosedüre ilişkin her türlü bilgi, 

___ ENERJİ’nin müşterileri, yasal yollarla bilinen ya da
bilinebilecekler dışındaki faaliyetleri, işlemleri ve
araştırmaları hakkında ticari, mali, bilimsel, sınai ve pazarlama
konulu olanlar başta olmak üzere her türlü bilgi ve beceri,

patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakkı, marka,
ticari sır ya da yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü
yenilik,

ürün yazılımı, kaynak kodları, bunlara dair her türlü bilgi,
belge ve data,

Tarafların aralarındaki iletişimlerinde (toplantı, telefon, e-mail,
fax v.b.) paylaşılan veya geliştirilen tüm fikir ve bilgiler,

ve benzeri tüm bilgiler Sözleşme kapsamı korunan Gizli Bilgi ve
Ticari Sır sayılmaktadır.

YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 	Müşteri, gerçek veya tüzel kişi, yukarıda tanımı yapılan,
gerek yazılı gerek sözlü olarak edindiği bu gizli bilgileri,
sözleşme süresince ve sözleşmenin herhangi bir sebeple
sonlanmasından sonra yasal zorunluluklar hariç ___ ENERJİ’nin
yazılı izni olmadan,

a) hiçbir şekilde ve vasıtayla, yazılı veya sözlü olarak 3.
gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklanmamayı, ifşa
etmeyeceğini ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı


b) gizli tutmayı, kamuya duyurmamayı, alenileştirmemeyi,

c) kopyalamamayı, dağıtmamayı, 

d) doğrudan ya da dolaylı olarak aradaki ilişkinin amaçları
dışında kullanmamayı,

kabul ve taahhüt eder. 

4.2	Müşteri, tüm gizli bilgileri büyük bir gizlilik içinde
korumayı, kendisine ait gizli bilgileri korumakta gösterdiği özenin
aynısını ___ ENERJİ’nin gizli bilgilerini korumakta da
göstermeyi, Sözleşme konusu bilgileri mutlak sır olarak saklamak
için gerekli her türlü önlemi almayı, gizliliğin sağlanıp
sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir
parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya
üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli
tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak
göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu amaçlarla aldığı
önlemleri ilk talepte kanıtlamakla ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri
___ ENERJİ’ye vermekle yükümlüdür.

4.3	Müşteri, tüm gizli bilgi ve belgelerin iyi bir şekilde
korunmaları için gerekli önlemleri almayı, her hangi bir bozulma,
kayıp ya da çalınma halinde Şirket'e derhal haber vermeyi taahhüt
eder.

4.4	Müşteri, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi
öğrenmesi gereken  işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine
bağlı olarak çalışan diğer kişilere ___ ENERJİ’nin yazılı
onayını almak suretiyle işi gereği bilmesi gerektiği kadarını
vereceğini, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt
çalışanlarını uyarmayı kabul ve taahhüt eder.

$

&

:

v

x

„

È

Þ

è

ü

*iğe aykırı tutum ve davranışları halinde Yüklenicine karşı
öncelikle sorumludur.

4.6	Müşteri, kendisinin, çalışanlarının, yakınlarının ve/veya
müşterilerinin ___ ENERJİ’nin çıkarlarını zedeleyebilecek
nitelikte bir ilişki içinde olmadığını ve bu durumda bir
değişiklik olduğu takdirde bunu derhal ___ ENERJİ’ye
bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7	Eğer Müşteri, çalışma/hizmet/proje sırasında kendisi veya
çalışanları, üçüncü kişi veya kişilerle birlikte, görevi
kapsamında veya dışında bir faaliyet sonucunda Sözleşme konusu bir
ürüne yenilik getirir veya bir buluş elde etmiş olursa, anılan
yenilik veya buluş ___ ENERJİ’ye ait olacaktır.

4.8	Müşteri, ürüne ilişkin tüm kurulum ve kullanım kurallarına
uymayı, kullanım hakkı bedeli ödenmeden hiçbir program veya
yazılımı kullanmayağını kabul ve taahhüt eder. Program veya
yazılımlar ancak yasaya uygun olarak iktisap edilmiş dayanaklar
üzerinden kullanılabilecektir.

SÜRE

Sözleşme ile düzenlenen tüm yükümlülükler Sözleşmenin
imzalanmasıyla süresiz olarak yürürlüğe girecek olup,
Sözleşmenin ve/veya Taraflar arasındaki her türlü ilişkinin her ne
sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. 

Müşteri, her türlü gizli bilgiyi sözleşme süresince ve
sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlanmasından sonra 7 inci maddede
sayılan yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni
olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya
duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan
kaçınmayı taahhüt eder. Aksi halde ___ ENERJİ’nin 6 ıncı
maddede sayılı yaptımlara hak kazanacağını kabul ve beyan ederler

Müşteri, Sözleşmenin ve/veya Taraflar arasındaki ilişkinin sona
ermesi ile sahip olduğu veya elinde bulundurduğu kopyalar da dahil
olmak üzere, her türlü belge, yazışma, program, yazılım,
prototip, ürün ve malzemeyi derhal ___ ENERJİ’ye iade etmekle
yükümlüdür.

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE YAPTIRIM 

İşbu Sözleşme hükümlerinin her türlü ihlali ile herhangi bir
gizli bilginin Sözleşme kapsamına aykırı olarak ifşa edilmiş
olması halinde Müşteri;

 Her bir işlem için …. miktarında cezai şartı,

	ve

Müşteri’nin Sözleşmeye aykırı eylemi nedeniyle ___ ENERJİ’nin
uğrayacağı zarar oranında tazminat miktarını,

___ ENERJİ’nin ilk talebi ile ___ ENERJİ’ye derhal ve nakden
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

6.2	Bununla birlikte, Müşteri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
49 uncu maddesi gereğince ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
54 ve devamı hükümleri gereğince sır saklama yükümlülüğüne
aykırı olmak suretiyle haksız rekabet gerekçesiyle, gerek kendisine,
gerekse de bu bilgileri paylaştığı üçüncü kişilere karşı
Türk Ticaret Kanunu’nun 56 ıncı maddesinde sayılan tüm korumalar
ve Şirket'in uğrayacağı maddi ve manevi zararlar ile kâr kaybından
dolayı hukuki yollara başvurmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun
62 inci ve 63 üncü maddeleri ile (her bir fiil dolayısıyla iki yıla
kadar hapis cezası başta olmak üzere) cezai müeyyide altına alınan
bu fiili nedeniyle Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu uyarınca cezai takibat
için yasal işlem başlatma hakkı doğuracağını kabul eder.

İSTİSNALAR

Müşteri, yalnızca aşağıda sayılan hallerde gizli bilgileri
üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 

Yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara
uyulmasının gerektiği haller, 

Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulî yöntemine uygun
olarak talep edilmesi halleri,

___ ENERJİ ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine
getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller.

Müşteri, işbu maddede sayılan haller dışında kalan her türlü
durumda, Sözleşme konusu bilgileri mutlak sır olarak saklayacağını
kabul ve taahhüt eder. 

SON HÜKÜMLER

8.1 	Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kısmen veya tamamen
hükümsüzlüğü, Sözleşmenin ve/veya diğer maddelerinin
geçerliliğine halel getirmez.

8.2 	Taraflar arasında müzakere yoluyla çözüme kavuşturulamayan
herhangi bir ihtilafın çözümünde, İstanbul (Çağlayan)
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

8.3	Taraflar, gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda 1
inci madde’de yazılan adreslerinin yasal ikametleri olduğunu ve bu
adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış
sayılacağını kabul ederler. Adres değişikliği halinde Taraflar,
yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 15 (on beş) gün içinde
diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıda
belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebligatın ve takibat
icrasının geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

8.4	[...] sayfa ve [...] maddeden ibaret işbu Gizlilik Sözleşmesi,
__/__/___ tarihinde Türkçe ve İngilizce olarak ikişer nüsha olarak
hazırlanmış olup, nüshalar arasında çelişki olması durumunda
geçerli olan nüsha Türkçe olanıdır. Taraflardan her birine birer
nüsha verilmiştir.

___ ENERJİ A.Ş.			   		MÜŞTERİ

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1