Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....x.... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
İTİRAZ EDEN: ad-soyad-tc-adres
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: ../../20..
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: ../.../20..
İTİRAZ KONUSU: ....x.... Trafik denetleme şube müdürlüğü,
.....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza
tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.
AÇIKLAMALALAR :
1- ...... tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları
trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği
gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam
..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde
tarafıma tebliğ edilmiştir.
2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil
plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma
aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve
usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil
plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler"
başlıklı 10. maddesi;
"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi
veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın
boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu
hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve
tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş
günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar
için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye
itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili
süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü
amirdir.
Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının
muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması
gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin
yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman
bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı
aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık
yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine
kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması
gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve
yasaya aykırılık teşkil eder.
3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan
".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği
tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da
kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan
tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak
bir sürede yapılmıştır.
Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak
yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında
yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya
ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen
ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır. 
SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım
nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen
trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015
İTİRAZ EDEN
ugly knight
İmza
EKLERİ :
1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin
.... tarih
....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.
3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen
Karar. 
4- Nüfus cüzdanı sureti.