Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADANA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

Dosya No :

Davacı :

Vekili : Av.

Davalı :

D.KONUSU : Gider avansının iadesi

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda bilgileri verilen dava dosyası işlemden kaldırılmış ve verilen
bu karar kesinleşmiştir.

Kesinleşen karar dosyasında tarafımızca yatırılan gider avansında bakiye
avans bulunmaktadır.

Hukuk mahkemeleri gider avansı tarifesi başlıklı tebliğin 5. maddesi "
Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra
davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise
iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır." şeklinde
düzenleme içermekte olup, işbu düzenlemede de emredildiği gibi dosyada
mevcut gider avansı bakiyesinin

......................Bankası ...................Şubesi

IBAN : numaralı hesaba aktarılması talebini arz ederiz.

Davacı Vekili

Av.