Giriş yap
Kayıt ol

        GENEL VEKÂLETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan
ve icra takiplerinden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve
komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs
gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması
için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış
davayı takibe, davayı kabul ve redde veya feragata, her nevi dilekçe ve
layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, savcılıklara
şikayet etmeye ceza davaları dahil, şikayetten vazgeçmeye, tebliğ ve
tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin ve azline, yemin teklif,
kabul,iade ve reddine, keşif yaptırmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya
icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati
hacize itiraza, konkordato talebine ve itiraza, iflas istemeğe ve
istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi
hakim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, icra
dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri
ve diğer dairelerinin tümünde işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyizi
davaya ve/veya temyizden feragate, tashihi karar, iade-i muhakeme ve
kararın düzeltilmesini istemeye, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde
bulunmaya, hakim, bilirkişi, hakem, şahit ve katipleri şikayete ve
redde, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, sulh ve ibraya,
davanın bir kısmını veya tamamını ıslah etmeye, ahzu kabza, feragati
davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye,
tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup, beyan ve def-ilerinde bulunmaya,
yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya
diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde
bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve
teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına
müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve terkine,Tahkim ve Hakeme
başvurmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, hâkimlerin fiilleri
sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, Nüfus Müdürlüklerine
müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda
dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri,
Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye,
Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm
resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile,
işlemelerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve
ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerden dolayı
itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile,
S.G.K ile ilgili iş ve işlemleri takibe, Kasko, hayat sigortası, zorunlu
mali trafik sigortası, Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliğine ve
diğer sigorta şirketlerine başvurmaya tahakkuk edecek tazminatları ahzu
kabza, bu tazminatlarla ilgili sulh ve ibraya, iş takibine,veraset ilamı
çıkarmaya,T.C. Hudutları dahilinde vaki ve kain olup, bilumum
murislerimden irsen ve teselsülen diğer vereseler meyanında bana da
intikali lazım gelen ve diğer mirasçıların hisselerini dilediği bedel ve
şartlarla adıma hibe, devir ve satın almaya, gayrimenkullerin adıma
kayıt ve tescillerini yaptırmaya, harici satış protokolleri ve satış
vaadi protokollerini tanzim ve adıma imzaya,verasetimi ispat ve veraset
senedi almaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirme ve
hissedarlık esaslarını kabule, tapuları adıma müşterek veyahut müstakil
olarak çıkartmaya, tüm bu işlemleri Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde
tamamen takip ve neticelendirmeye, takyidatları kaldırtmaya, tapu
senetlerini elden almaya, her türlü harç, vergi ve giderlerini
yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, iade almaya,adıma ilgili
vergi dairesinden vergi numarası almaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt
ve suretler çıkartmaya,temsilen dilediği markaları ve bu markalara bağlı
bilcümle hakları dilediği bedel ve şartlarla satın ve devir almaya,
devir ve sözleşmelerini imzalamaya, düzenlenecek bilcümle evrak ve
belgelerin tanzim ve imzaya tüm bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile
başkalarını tevkil, teşrik ve azle, vekaleti birlikte veya ayrı ayrı
ifaya mezun ve yetkili olmak üzere,

............................................. adresinde faaliyet
gösteren, ............................. T.C Kimlik Numaralı İstanbul
Barosu Avukatlarından ............................, tarafımdan vekil
tayin edildi.

Vekil Eden : ........................

Adres : ......................

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78