Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İstanbul, 27.06.2011

İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONU : İtirazın iptali davasıdır.

DAVA DEĞERİ :.-TL (İcra takibinde yatırılan -TL

 peşin harç mahsup edilecektr.)

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilimiz ………… ile davalı ……………………….. arasında Genel Kredi
Sözleşmesi aktedilmiş ve kredi kullandırılmıştır. Davalı ………………….. de
Genel Kredi Sözleşmesini müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatı ile
imzalamış olduğundan kefalet limitleri itibarı ile borcun tamamından
sorumludur.

2. Kredi borçlusu şirket, sözleşme hükümlerine riayet etmemiş,
borçlarını ödemekte temerrüde düşmüş ve bu nedenle borçlu şirket ve
kefiline …………………………………………………. yevmiye sayılı ihtarname keşide edilerek
hesabın kat edildiği bildirilmiş ve borcun ödenmesi talep edilmiştir.

3. İhtarnameye rağmen borç ödenmediğinden, alacağın tahsili için
…………………………….. D. İş sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alınarak
…………………………………….esas sayılı dosyasından uygulanmıştır. Ne var ki
davalılar, alacağımızın tahsiline engel olmak amacıyla ve açıkça kötü
niyetle yetkiye, borca ve diğer tüm ferilerine itiraz ederek takibi
durdurmuşlardır.

4. Taraflar arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmesinin 45. maddesinde
açıkça; “Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.” denilmektedir. Bu nedenle davalıların icra dairesinin
yetkisine ilişkin itirazları hukuki dayanaktan yoksun olup reddi
gerekmektedir.

5. Genel Kredi Sözleşmesinin 37. maddesi delil sözleşmesi niteliğinde
olup, müvekkil Bankanın ticari defter ve kayıtlarında yapılacak
bilirkişi incelemesi sonucunda borcun varlığına ilişkin itirazların da
haksız olduğu anlaşılacaktır.

6. Taraflar arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmesinin temerrüt
başlıklı 35. maddesi “…. Cari hesabın veya hesapların kesildiği,
sözleşmenin feshedildiği veya gayrinakdi krediden dolayı Bankaca
ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, o tarihte Bankanın uyguladığı en
yüksek orta vadeli kredi faizi oranına, bu oranın %50’si kadar ilave
yapılmak suretiyle hesaplanacak temerrüt faizini, bu faizin gider
vergisini ve fon payını ve ayrıca yapılan tüm masrafları ödemeyi kabul
ve taahhüt eder. Hesabı kesilen kredilerin döviz olarak kullandırılmış
olması veya Bankanın ödeme yükümlülüğünün döviz üzerinden gerçekleşmiş
olması halinde ise müşteri, TL kredilerle aynı hükümlere göre
hesaplanacak temerrüt faiz tutarını ödemeyi taahhüt eder.” ve 18.
maddesi “Kefil’in sorumluluğu:… Kefil, Banka’nın genel olarak uyguladığı
faiz oranı şartlarına uygun olarak faiz nispetinde yapılacak herhangi
bir artışa peşinen muvafakat eder.” şeklindeki hükümlerden dolayı
uygulandığı için, karşı tarafın kabul ve imza ettiği maddeler uyarınca
icra takibinde talep edilen alacağa ve ferilerine dair davalıların
itirazları da yersiz ve temelsizdir.

7. Alacağımız halen ödenmediğinden, davalıların haksız itirazlarının
iptali ile, takip konusu meblağın %20’ından az olmamak üzere icra inkar
tazminatına mahkum edilmeleri için işbu davayı açmak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas K., Borçlar K., H.U.M.K., sair ilgili
mevzuat.

DELİLLER :

1. …………………………… D. İş sayılı dosyası,

2. ………………………. esas sayılı takip dosyası,

3. Genel Kredi Sözleşmesi,

4. ……………………………… yevmiye sayılı ihtarnamesi,

5. Müvekkil Bankanın ticari defter, belge ve kayıtları,

6. Bilirkişi incelemesi,

7. Sair yasal deliller. Karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Davalıların ……………………………. esas sayılı dosyasından yapılan takibe,
  yetkiye, borca ve diğer tüm ferilere ilişkin İTİRAZLARININ İPTALİNE,
  TAKİBİN DEVAMINA,

2. Davalıların takip konusu meblağın %20’ından az olmamak üzere icra
  inkar tazminatına MAHKUM EDİLMELERİNE,

3. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalılara YÜKLENMESİNE
  karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 Saygılarımızla

Ekler:

1. İcra dairesine peşin harcın yatırıldığına ilişkin derkenar,

2. Genel Kredi Sözleşmesi sureti,

3. İhtarname sureti,

4. Yetki belgesi,

5. Vekaletname.