Giriş yap
Kayıt ol

                              ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNE

                                    
                   …………………

                                    
                   --------------------       

 DOSYA NO             : .

-----------------------------------    

CEVAP VEREN DAVALI : 

-----------------------------------  

DAVACI                : 

----------------------------------- 

VEKİLLERİ            : 

-----------------------------------  

DAVA KONUSU         : Aleyhime açılan davanın reddini 
talebimle açılan davaya cevabımdır.

----------------------------------- 

YASAL NEDENLER     : MK,HUMK,İK,VUK,GVK,EVK ilgili mevzuat
hükümleri.

----------------------------------- 

        DELİLLER             : ………. Belediye
Başkanlığı’nın 11.02.2006 tarih ve M.42.6.CİH.013.154 

----------------------------------- 

Sayılı işlemi, Konya 1.İdare Mahkemesi’nin 22.11.2007 tarih ve
2006/3549 E. 2007/1611 K.sayılı ilamı ve  

Dosya muhtevası, tapu kayıtları,keşif,bilirkişi incelemesi,tanık
ve her türlü yasal deliller.

 

AÇIKLAMALAR        : Davacı vekili 21.02.2008 tarihli dava
dilekçesinde özetle;

----------------------------------  

Müvekkili’nin ………… ilçesi, ……….
mahallesi,……………. caddesi üzerinde 134 ada 6 parsel-

 de bulunan binasına giriş çıkış için geçit hakkı
istemektedir.Davacının haksız ve art niyetli olduğu kendi  

 dava dilekçesinde de aşinadır.

                       Şöyleki;

                   1- Davacının geçit hakkı talep
ettiği davalılardan ……… ait 134 ada,              
                                    
                        

22 parsel arsanın davacının binasına giriş çıkış için hiçbir
alakası yoktur.

                   2- Davacı hangi ana yola
çıkacağını kasten belirtmemiş olup sadece 134 ada 22 

Parsel ile yine 134 ada 7 nolu parselden geçit hakkı
istemektedir.Halbuki davacının bitişiğindeki yine aynı 

Davalılara ait 134 ada 8 parselden kasıtlı olarak hiç
bahsetmemiştir.Zira 134 ada 8 parselde üzerinde 

İşyerleri bulunan ruhsatlı bina için daha önceleri yıkım kararı
için başvurduğu idare ve mahkemelerden    

        Hep ret kararı almıştır.

                          3-Davacıya ait bina
Ankara-Konya caddesine cepheli olup kendi kullandığı eczane 

        ile kiracısı telefon iş yeri ve binanın üst
katında bulunan meskende oturan şahıs binaya giriş çıkış kulla- 

        nımını Ankara –Konya caddesine bakan cepheden 
sağlamaktadır.

                          4-Davacı inşaat
ruhsatı alırken Belediyenin yapılacak binanın doğusunda bulunan

        134 ada 7 ve 8 parselde yol kararı olduğunu ama bunun
illa yol açılacak anlamına gelmediğini hukuken

        böyle bir işlemin şu an mümkün olmadığını beyan
etmiş ve davacıya binanın giriş-çıkışı için binanın ön

        cephesi olan Ankara-Konya caddesinden bir koridor
olarak vermesini istemiş ve davacıda buna uyarak

        binasının doğu kısmından koridor yapmıştır ancak
binanın bitiminde gerçek niyetini göstererek yapmış

        olduğu giriş-çıkış koridorunu yıkmış ve bina
ruhsatını aldıktan sonra belediye’ye dava açmış olup davayı

        kaybetmiştir.Belediyenin bununla ilgili beyanları
…… 1.İdare Mahkemesi’nin 2006/3549 E. ve



8

D

f

Ê

Ð

Ú

ì

ò

 

:

^

¨

J        2007/1611 K. dosyasında mevcuttur.

                            5-Davacı bir
bedel karşılığında davalılara teklif götürdüğünü iddia
etmekte olup

         BÖYLE BİR TEKLİF KESİNLİKLE YOKTUR.Zira davacı
binanın yapılışından itibaren hiçbir zaman  

         uzlaşma içinde olmayıp devamlı olarak ihtilaf 
etmiştir.İlgili kanunları kendi lehine yorumlayıp devamlı 

         mahkemelere müracaat etmiş olup Yüce TÜRK
ADALETİ’nden gerekli cevabını almıştır.

                           6- Davacının
sonradan binasının doğusundan açmış olduğu kapının ZEMİN KODU

          Yerden yüksekliği 2 metre civarında olup velev ki
ileride ihtimal dahilinde kamulaştırma yapılıp yol 

          açılsa bile KOD yüksekliğinden dolayı bu giriş
çıkışı kullanması teknik olarak mümkün değildir.

          Zira davacının sahip olduğu 134 ada 6 parsel ve
tüm 134 ada da bulunan parsellerde imar’a göre 

          bitişik nizam uygulaması mevcut olup 134 ada
üzerinde olan ………….. caddesi üzerinde bulunan

          hemen hemen tüm binaların giriş çıkışları 
cepheleri olan …………….. caddesi üzerinden koridor

          şeklinde verilip kullanılmaktadır.

                           7-Davacının
burada ki niyeti öncelikle komşularını mağdur etmekten çekinmeyip

          binasına değer kazandırmak ve aynı binada
bulunan eczane işyerine arkada olan 134 ada 23 parsel 

          üzerinde bulunan sağlık ocağı ile işlettiği
eczane arasında bağ kurup şahsi çıkar sağlamaktır.

                           8-Davacı dava
değerini 8.000,00YTL olarak göstermiş olup bu değerin geçit hakkı 

           istenen parsellerin değerimi yoksa davalılara
teklif ettiğini iddia ettiği geçit hakkı kira bedelimi 

           olduğunu kavrayamadım buna açıklık
getirilmesini talep ediyorum.Zira 134 ada 7 ve 8 parselin 

           piyasa değeri M2 bazında 2.500,00 YTL
civarındadır.

          (davacının geçit hakkı istediği geçit hakkı
ile alakası olmayan 134 ada 22 parsel konumu itibarı ile 

           daha ucuz olduğu halde tapu alım bedeli ile
Belediye deki emlak M2 birim değeri 1.500,00 YTL’dir.)

                        

          SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda izah ettiğim ve
yargılama aşamasında ispatlanacak nedenlerle; 

           -------------------------------          
    

                  

               Haksız ve yersiz açılan davanın
reddine,yargılama harç ve giderleri ile ileride vereceğim avukat

           Vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.09.04.2008

                                    
                           

                                    
                                    
    DAVALI

                                    
                                  
………………… 

 

    

          E K L E R            :

          --------------------------------  

          EK 1 – KROKİ SURETİ

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78