Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İ H T A R N A M E

İHTARA

CEVAP VEREN :

MUHATAP :

VEKİLİ :

KONU : ……. 12. Noterliği marifeti ile keşide ettiğiniz 09.05.2013 tarih
ve

15176 yevmiye numaralı ihtarınıza cevaplarımızdır.

Sayın Muhatap,

Malumunuz olduğu üzere;

-………. 4. Genişleme alanı, 2006 yılında, ham tarla olarak ve kendi öz
kaynaklarından karşılanarak,6.000.000,00 TL bedelle,İl Özel İdaresinden
devralınmıştır.

-………., Bakanlık kredisi kullanmamaktadır. Bu devir işleminde de
kullanmamıştır.

-4.000.000 m2 lik bu alanda, yaklaşık 1.400 sanayicinin talep ve
ihtiyaçları dikkate alınarak parselasyon işlemleri yapılmış,yol, yeşil
alan ve sair ortak kullanım alanları belirlenerek, 18.000 m² ile 80.000
m² aralığında 97 adet parsel üretilmiştir.

-OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alt yapı
yatırım maliyetleri de hesaplanarak, yaklaşık 1400 sanayiciye tahsis
şartları bildirilmiştir.

-Bu sanayicilerden büyük bölümü, tahsis şartlarının kendilerine uygun
olmadığını belirterek müracaatlarını geri çekmişlerdir.

-Müracaatı süren 114 sanayiciye karşılık, 97 parselin bulunmasa
karşısında Noter huzurunda kura çekilmek sureti ile işlem yapılması
kararlaştırılarak, bu kapsamda işlem yapılmıştır.

Bu aşamaya kadarki bütün iş ve işlemler, yaklaşık 1400 sanayicimizin
görüş ve talepleri dikkate alınarak ve her aşamasından bu
sanayicilerimiz bilgilendirilerek, tam bir şeffaflık içerisinde
yürütülmüştür.

Yaklaşık 7 yıl süren bu çalışmalarda, Konya’mızın ve Konya
sanayicilerimizin ortak menfaatleri azami derecede ön plana alınmış ve
çalışmalar 20.05.2013 tarihi itibarı ile sonuçlandırılma aşamasına
getirilmiştir.

Sayın Muhatap;

İşte tam bu aşamada, 1400 sanayicimize deklare ettiğimiz tahsis
şartlarına yönelik itirazi kayıtlarınızı içeren ihtarname göndermeniz,
tarafınızla 20.05.2013 tarihinde tahsis sözleşmesi imzalamamızı imkansız
hale getirmiştir. Şöyle ki;

1-Yukarıda da belirtildiği üzere tahsis şartları, OSB Uygulama
Yönetmeliği’nin 35/1,2 – 104/3,4,6 ve 108 maddeleri başta olmak üzere,
mevzuata uygun şekilde belirlenmiş ve 1400 sanayimiz ile bütün
aşamalarda paylaşılmıştır.

2-“Sözleşme;tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak
açıklamaları ile kurulur.”

3-“İtirazi kayıt ileri sürmek;(Sözleşmenin yapılmasından sonra) edayı
ilgilendiren bir husustur.” Sözleşme öncesi ileri sürülemez.

Sözleşmenin kurulmasından önce ileri sürülen itirazi kayıt, tarafların
iradelerinin “Karşılıklı ve birbirine uygun” açıklanması niteliği
taşımayacağından, sözleşmenin kurulmasına engel teşkil edecektir.

Sayın Muhatap;

Açıklanan sebeplerle, 20.05.2013 tarihinde yapılabilecek sözleşmeden
önce, ……. 12. Noterliğinin 09.05.2013 tarih ve 15175 yevmiye numarası
ile ileri sürdüğünüz itirazi kayıtlarınız hakkında mevcut sözleşme
metninde değişiklik yapmamız mümkün değildir. Sözleşmenin
yapılabilmesinin bu şartları da kabul etmenize bağlı olduğunu açıkça
belirtiriz. Mevcut itirazi kayıtlarınız tarafınızla tahsis sözleşmesi
yapılmasına engel teşkil ettiğinden, bu itirazi kayıtlarınızı aynı şekil
ve usulle (Noter aracılığı ile) geri çektiğinizi, 20.05.2013 tarihinden
önce elimizde olacak şekilde bildirmemeniz halinde tarafınızla tahsis
sözleşmesi yapılmayacağını ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba HIZLI TEBLİGAT
usulü ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde hıfzını, tebliğ şerhli
bir nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.15/05/2013

 Keşideci 

 …………………….