Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri
Tescil Kararı Verilmesi İstemi.

.

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim … davalı … İle .. İli … İlçesi, … Ada
… sayılı parselde bulunan … metrekarelik arsanın satımı
konusunda … 16. Noterliğinde düzenlenen …/…/… tarih ve …/…
yevmiye numaralı Gayrimenkul Satım Sözleşmesi yapmıştır.

 

2-) Gayrimenkul satım sözleşmesine göre davalı …/…/…
tarihinde adı geçen arsasını müvekkilime devredeceği vaadine
karşılık, müvekkilim de arsa bedeli olan toplam … TL.’nin …
TL.’sini peşin olarak ödemiş, … TL’yi de devir tarihinde
ödeneceği konusunda anlaşılmıştır.

 

帀풄愍̤摧ᛅ,᐀ir tarihinin geçmiş olmasına ve davalıya
çekilen ihtara rağmen davalı, adı geçen arsanın devrine
yanaşmamaktadır. Ayrıca müvekkilim, davalının arsayı üçüncü
kişilere satacağına dair duyumlar almıştır.

 

4-) …/…/… tarihli Gayrimenkul Satım Vaadi sözleşmesinde
belirtilen devir süresinin geçmiş olmasına rağmen davalı devir
işlemlerine yanaşmadığından ve söz konusu arsayı üçüncü
kişilere devretme tehlikesi bulunduğundan ihtiyati tedbir talebiyle
dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 1512 S. K. m. 60
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/…
tarihli Gayrimenkul Satım Vaadi Sözleşmesi, tapu kayıtları,
davalıya çekilen ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        :Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, arsanın üçüncü kişilere devrine
engel olunmak üzere tapu kaydı üzerine tedbir konulmasına, tapuda
davalı adına tescilli bulunan arsanın tescilinin iptali ile
müvekkilim adına tesciline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78