Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

… KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyetçi			: …… (TC. ………..)

Vekili				: Av. ……

                   Adres

Şikâyet Edilen		: …. Bankası ….. Şubesi

Ş. Parasal Değeri		: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydıyla 580,00-TL 

Şikâyet Tarihi		: 27/01/2015 

Şikâyet Konusu		: ….. Bankası …. Şubesi’nden müvekkilin
almış olduğu ….. hesap numaralı taşıt kredisinden alınan
“Tahsis Ücreti” adı altındaki tutar olan ….-TL ve dökümlerin
tarafımıza verilmesi için istenen …TL‘nin tarafımıza iadesi
istemidir.

Açıklamalar		: 

Müvekkil Garanti Bankası Turgutlu Şubesi’nden …. tarihinde … ay
vade ile … TL taşıt kredisi almıştır.

Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili
hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak müvekkile
vermemiştir.

R

h

h

 h

h

F

V

X

r

t

¨

¬

"

<

D

P

R

h

1mamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen sözleşmeyi,
sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi
çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı
akdedilmiş bu matbu sözleşmeyi de tarafımıza dikte etmiştir.
Aksini ispat krediyi verene aittir.

4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık
teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili
olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkımız doğmuştur.
Ayrıca ilgili yasa hükümlerince şikâyet edileni yazılı olarak
ihtar etme yükümlülüğümüz yoktur. 

Hukuki Sebepler		:4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller		:Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta
gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, emsal yargı kararları ve sair
deliller.

İstem ve Sonuç		:İzah olunan nedenlerden dolayı, … -TL “Tahsis
Ücreti” ve “Komisyon Bedeli” olarak alınan … -TL, fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplam …,00-TL’nin
tarafımıza iadesine karar verilmesini, vekaletname ücretinin ve posta
giderleri masraflarımızın tarafımıza iadesine karar verilmesini
saygılarımızla istirham ediyoruz. 27/01/2015

                                    
      Şikâyetçi vekili

Av. …