Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

X

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Fuzuli İşgal Nedeniyle Haksız Elatmanın Önlenmesi ve

Tazminat (Belirsiz Alacak)

DAVA DEĞERİ : 10.000.TL.(Harca Esas ve Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı

Kalmak Üzere)

İZAHI :

1. Müvekkilimiz 15.11.2012 tarihinde x ili Merkez ilçesi Karakavak
  Mahallesi 101 ada ve 6 parsel noda kayıtlı arsa üzerine inşa edilen
  15/1500 arsa paylı, B1 Blok Kat:4 Bağımsız Bölüm No:8 nolu mesken
  niteliğindeki gayrimenkulü davalı y’den satın almıştır(Ek 2).

2. Müvekkilimiz söz konusu meskeni kendi ihtiyacı sebebiyle satın almış
  olup meskende iktisap tarihinin öncesinden beri oturmakta olan eski
  malik davalı y’ye x ili 4. Noterliği aracılığıyla ihtarname
  düzenlenip gönderilerek dava konusu taşınması boşaltıp teslim etmesi
  istenmiştir. (Ek 1). Fakat davalı taraf söz konusu ihtarnameye
  rağmen adı geçen meskeni boşaltmayıp haksız bir şekilde oturmaya
  devam etmek suretiyle haksız ve fiili işgalci konumuna düşmüş ve bu
  şekilde haksız elatmış konumuna düşmüş durumdadır.

3. Müvekkilimiz söz konusu meskeni iktisap etttikten sonra (15.11.2012
  tarihinden itibaren) yukarıda arz ettiğimiz ihtarname ile davalı
  taraftan aylık 1000.TL kira bedeli talep etmiş fakat davalı bu
  bedeli de müvekkilimize ödememiştir. İhtarnamenin kendisine tebliğ
  edildiği 08.03.2013 tarihinden itibaren aylık 1000.TL. üzerinden
  hesaplandığında mü-vekkilimin dava sonuna kadar belirsiz alacak
  olarak şimdilik 10.000.TL. kira bedeli kaybından dolayı maddi zararı
  söz konusudur. Dolayısıyla davalının taşınmazdan elatmasının
  önlenmesi kararı verileceği tarihe kadarki birikecek aylık
  1000.TL’den hesaplanacak toplam zararının maddi tazminat şeklinde
  davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine karar verilmesini de talep
  etmekteyiz.

4. Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden dolayı ve resen ortaya
  çıkabilecek durumlar karşısında işbu davayı açma gereği hasıl
  olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683.maddesi, 6098
sayılı

Türk Borçlar Kanunu m.246 yollaması ile 210.madde ve ilgili

Mevzuat.

DELİLLER : x ili 4.Noterliği’nce düzenlenen a.aa.aaaa tarih ve bbbb

yevmiye nolu İhtarname, Tapu ve Kadastro Kayıtları ve Tapu

Senedi, Keşif, Bilirkişi, Tanık,Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve ayrıca re’sen
nazara alınacak diğer sebeplerle söz konusu meskende halen haksız yere
ve fiilen oturmak suretiyle haksız işgalci konumundaki davalının haksız
ELATMASININ ÖNLENMESİNE VE TAHLİYESİNE, haksız işgal nedeniyle ilerde
yasa gereği ıslaha gerek olmaksızın artırma hakkımız saklı kalmak
kaydıyla şimdilik 1.600,00 TL. MADDİ TAZMİNATIN davalıdan alınarak
müvekkilemize verilmesini ayrıca yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve
talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

Ekleri:

1-) x ili 4.Noterliği’nce düzenlenen a.aa.aaaa tarih ve

bbbb yevmiye nolu ihtarname fotokopisi

2-) Tapu Senedi fotokopisi

3-) Vekaletname sureti

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78