Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …….. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI		:

VEKİLİ		:

DAVALI		:

TALEP KONUSU	:Müvekkilin iş akdi ………. tarihi itibari ile davalı
işveren tarafından HAKSIZ OLARAK FESHEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN FESHİN
GEÇERSİZLİĞİNE ve davacı müvekkilin İŞE İADESİNE, davacı
müvekkilin yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken
tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate
alınarak takdiren davacının 8 aylık brüt ücreti tutarında
belirlenmesine, davacı müvekkilin işe iadesi için işverene süresi
içinde müracatı halinde, hak kazanılacak olan ve kararın
kesinleşmesine kadar, 4 aya kadar ücret ve diğer hakların davalıdan
tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

	1.-Müvekkil, …….. tarihinden iş akdinin haksız olarak
feshedildiği ………… tarihine kadar davalı şirkette
………… olarak NİZASIZ ve FASILASIZ olarak çalışmıştır.

	Müvekkil, son olarak aylık ……….. brüt ücret almaktaydı.

	2.- Müvekkil, davalı şirkette görevi kapsamındaki üzerine düşen
yükümlülükleri ve işinin gereklerini FAZLASIYLA EKSİKSİZ olarak
YERİNE GETİRMİŞ BULUNMAKTADIR. 

	3.- Davalı şirket insan kaynakları direktörü …………. günü
öğlene doğru müvekkilimi çağırmış, Genel Müdürün talimatı
üzerine iş akdinin feshedildiğini ve eşyalarını toplayarak otelden
ayrılması gerektiğini bildirmiş ve ayrıca ………….Noterliği
aracılığıyla keşide edilen ……….. tarih ve ……… yevmiye
numaralı ihtarname ile iş akdinin feshedildiği müvekkile
bildirilmiştir. 

Fesih bildiriminde, uyarılardan bahsedilmiş, işyeri huzurunu bozan
davranışlar, mesai arkadaşları ile olan uyumsuzluklar işyerinde
etki altında bıraktığı iddia edilen birkaç kişi ile birlikte
davranarak ve ekip oluşturarak, işyeri ortamı üzerinde
baskılayıcı etki yaratmak istemeniz, iş akışına sekte vurmaya
yönelik düşünce ve eylemleri, alt kademe çalışanlara mobbing
tarzında yaklaşımı ve küçük düşürücü hareket ve sözler
nedenleriyle İş Sözleşmesi ………….. tarihi itibarı ile
feshedilmiştir.

Müvekkilimin iş akdi 4857 sayılı İş Kanununa aykırı bir şekilde
feshedilmiş olup; fesih geçersizdir. Şöyle ki;

	4.- Taraflar arasındaki iş akdi haklı nedene dayalı olmaksızın
……….. tarihinde feshedilmiş, bu fiili durum gerçeklerle
bağdaşmayan iddiaları içeren ………. tarih ve
………….yevmiye sayılı ihtarname ile bildirilmiş ve çalışma
dönemiyle ilgili İHBAR, KIDEM TAZMİNATI ve işyerinde yüz okumaya
geçilen Şubat 2013 tarihinden sonrası için FAZLA ÇALIŞMA
ÜCRETLERİ müvekkilimin hesabına yatırılmış, ancak müvekkilimin
………….. ayına kadar yapmış olduğu FAZLA ÇALIŞMA ücretleri
hesaba yatırılmamıştır.

	5.-Davalı şirket tarafından çekilen ……….. tarihli ihtarnamede
müvekkilim hakkında küçük düşürücü ve gerçekle bağdaşmayan,
müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eder nitelikteki iddiaların
tarafımızca kabulü mümkün değildir. 

	Davalı şirket fesih nedeni yaratmak için gerçekte var olmayan
iddialarda bulunmuş, müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş,
…………. sektöründe çalışmakta olan müvekkilimi lekeleyen
beyanları ihtara yazmak suretiyle iş sözleşmesi feshedilmiştir.

6.- 4857 sayılı yasanın 19. Maddesine göre, “Hakkındaki iddialara
karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle
feshedilemez.”

T.C.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2010 tarihli, 2009/20438 E.,
2010/14394 K. sayılı ilamında:

“... İş sözleşmesi işçinin davranışlarından dolayı
feshedildiğine göre, fesihten önce işçinin savunmasının
alınması gerekir. Eğer fesihten önce işçiden savunma alınmamış
ise fesih geçersiz sayılır. Savunma alınırken; işçi fesihten
önce savunmaya davet edilmeli, davet yazısında işten çıkarma
sebebi açık ve kesin olarak belirtilmeli, makul bir süre verilerek
savunma alınmalıdır. Fesih bildirimiyle veya fesihten sonra savunma
alınamaz” denilmiştir.

Müvekkilimden iş akdinin feshinden önce savunma talep edilmemiştir.
Müvekkilimin fesihten evvel; fesih iradesi hakkındaki savunması
alınmamıştır. …………. tarihli savunma talep metninin 4857
sayılı yasanın 19. Maddesinde öngörülen şekilde düzenlenmemesi
sebebi ile fesih geçersizdir. 

	7.- …………. Tarihli Fesih Bildiriminde İleri Sürülen İddialar
Gerçekdışıdır. Tüm Bu İddiaları İspat Yükümlülüğü Davalı
Taraftadır.

Müvekkil çalıştığı süre içinde mesai arkadaşlarıyla
uyumsuzluk yapmamış, çalışanları etki altında bırakmak suretiyle
grup oluşturmamış, işyeri ortamında baskılayıcı etki
yaratmamış, iş akışını sıkıntıya sokacak biçimde alt
kadrosuna mobbing uygulamamış, her hangi bir çalışana ve alt
kadrosunda olanlara küçük düşürücü ve onur kırıcı söz
söylememiş, mahiyetinde çalıştığı Yönetim Kurulu başkanı,
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına
karşı işin işleyişini kolaylaştıracak olan fikirlerini
açıklamanın dışında her hangi bir nedenle saygısızlık
yapmamış ve onları sıkıntıya sokacak davranışlarda bulunmamış,
yöneticileri tarafından kendisine SÖZLÜ/YAZILI BİR UYARI
YAPILMAMIŞ VE HER HANGİ BİR HUSUSTA SAVUNMASI ALINMAK SURETİYLE
DİSİPLİN CEZASI İLE CEZALANDIRILMAMIŞTIR. 

	İhtarnamede ileri sürülen hususlarda yönetimce/yöneticilerince
müvekkilime yazılı uyarı yapılmamış ve savunmasına müracaat
edilmemiş olması karşısında bu şekilde aşağılayıcı ve meslek
hayatını sıkıntıya sokacak doğru olmayan iddialarda bulunulmuş
olması muhatap şirketin fesih nedeni yaratmaya yönelik olduğunun
kanıtı olduğu açık ve tartışmasızdır.

	7.- Ayrıca davalı şirket hem iş akdinin haklı nedenle feshinden
bahsetmiş, hem de müvekkilime ihbar ve kıdem tazminatı ödemiştir.
Gösterilen fesih nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi
birbiriyle çelişmektedir. Bu husus dahi başlı başına İDDİALARIN
ASILSIZLIĞINI ve FESHİN HAKSIZLIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR.

	

	8.-Müvekkil, davalı şirketin oteli işletmeye açmak için
planladığı ………… tarihleri arası Pazar ve dini bayramların
birinci günü hariç olmak üzere, haftanın altı günü ve dini/milli
bayramlarda tam gün çalışmış ve çalıştığı bu günlerde
günde 2,5 saat fazla mesai yapmıştır.

	Müvekkil çalıştığı dönemde davalı şirkette B grubu imza
yetkilisi olduğundan, Cumartesi günleri mesai Saat 13.00’de
bitmesine rağmen müvekkil her Cumartesi Saat 19:00’a kadar fazla
mesai yapmıştır.

	Ayrıca davalı şirket Genel Müdür ile İnsan Kaynakları
Direktörünü işten çıkardığı için müvekkil asli görevinin
dışında ……………. tarihleri arasında İnsan kaynakları
Direktörlüğüne bizzat ve Genel Müdürlüğe ise ………….. ile
birlikte vekâlet etmiştir. Muhatap şirket, asli görevinin dışında
müvekkile vekâleten ikinci/üçüncü görev verdiğinden, iş yükü
artmış, beyinsel ve bedensel olarak yıpranmış ve kendisine verilen
bu görevleri gerektiği yapmak için mesai saatlerinin dışında
çalışmak zorunda kalmıştır.

	9.- İş Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, İş sözleşmesi
feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş
mahkemesinde dava açabilir, denilmiştir. 

Fesih bildiriminde gösterilen sebepler tarafımızca tek tek
yanıtlanmış olup; işbu iddialar gerçekten uzak ve afakidir. Netice
olarak, müvekkilimin iş sözleşmesi, işveren tarafından geçerli
bir neden olmadan feshedilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan
hükümlerde belirtilen fesih koşulları, somut olayımızda
gerçekleşmemiştir. Davalı işverenin müvekkilin iş akdini feshi;
savunma alınmaksızın, sebep gösterilmeksizin yapılmıştır. İş
Kanunu madde 20 gereğince iş bu davanın açılma zarureti
doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER : 4857 Sayılı İş Kanunu, ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : İşyeri dosyası, fesih yazısı, tanık
beyanları ve sair ilgili deliller

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1.- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacı müvekkilin İŞE İADESİNE,

2.- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı
işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davacının
kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak ödenmesi gereken tazminat
miktarının takdiren 8 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,

3.- Mahkemece verilecek karar gereği müvekkilin çalışmak üzere
işverene süresi içinde müracaat etmesi halinde ve karar
kesinleşinceye kadar 4 aydan az olmamak üzere ücret ve diğer
hakların davalıdan tahsilinin gerektiğine,

4.- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

Saygılarımla.

Davacı Vekili

     

 PAGE 1