Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

CEVABA CEVAP VEREN

(DAVACILAR) : 1

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT

DAVALI : .........SİGORTA ŞİRKETİ

VEKİLİ :

KONUSU : Cevaba cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davalı tarafın, davaya cevap dilekçesinde dile getirmiş olduğu
  “teminatın işleyebilmesi için mağdurun araç içerisinde bulunması
  poliçenin olmazsa olmaz şartıdır “yolundaki beyanlarının
  tarafımızdan kabulü mümkün değildir.

2) Davalı şirket tarafından düzenlenen “ MOTORLU KARA TAŞITLARI
  BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU” nun C.GENEL BİLGİLER
  BAŞLIĞI ALTINDA 1.MADDESİNDE Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının teminat
  kapsamı tanımlanırken “ araç gerek hareket halinde gerek park
  halinde iken ,aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken
  meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların
  ; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin ;
  ölüm,sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını yurt içi ve yurt
  dışında temin eder “ ifadelerine yer verilmek sureti ile talep etmiş
  olduğumuz tazminatın poliçe özel ve genel şartları gereğince teminat
  kapsamında bulunduğu açıkça beyan ve kabul edilmiştir.

3) Müvekkillerimin murisi ........kendi aracının arkasında aldığı
  sebzeleri aracına yüklemekte iken araçla duvar arasına sıkıştırılmak
  sureti ile hayatını kaybetmiştir.

4) Anlaşılacağı üzere müvekkillerimin murisi......., aldığı sebzeleri
  aracına yüklemek amacı ile aracından indiğinde teminata konu kaza
  meydana gelmiştir.Yani şayet kaza meydana gelmemiş olda idi
  müteveffa sebzeleri aracına yükledikten sonra aracına tekrar binmek
  sureti ile yola devam edecekti.Davaya cevap dilekçesinde yer verilen
  ve teminatın ödenmesi şartı olarak gösterilen “araç park halindeyken
  ,bakımı yapılırken, inilip binilirken kazanın meydana gelmesi ve
  aracın içersinde bulunan ve koltuk işgal eden şahıslarda zarar
  oluşması gerekmektedir.” şartının ve koşullarının oluştuğuna kuşku
  yoktur.Poliçe de yer verilen “ inilip binilirken “ şartında ,inip
  binme halinin elbette ki bir amaç doğrultusunda söz konusu
  olacağından da kuşku bulunmamaktadır.Bir örnek vermek gerekirse,
  poliçenin aracın bakımı yapılırken meydana gelebilecek kazaları da
  kapsadığı göz önüne alındığında, şayet müteveffa aracın bakımını
  yapmak üzere araç dışına çıkmış olsa idi ve kaza bu sırada meydana
  gelmiş olsa idi, böyle bir kazanın da teminat kapsamında olacağı
  muhakkaktı.

5) Tazminatın tarafımıza ödenmesi için davalı sigorta şirketine
  yaptığımız başvuruya verilen ....tarih ,..... sayılı yazılı cevapta
  “ müteveffa.....’in kaza sırasında .......plakalı aracın dışında
  yaya konumunda bulunduğundan bu nedenle talebin kazada kusurlu
  bulunan ........plakalı aracın trafik sigorta poliçesine
  yöneltilmesi gerektiğinden “ bahisle talebimiz reddedilmiştir.

Oysaki , müvekkillerin murisi , yaya konumunda olmadığı gibi hem aracın
sürücüsü ve hem de araçta seyahat eden yolcudur.Yani kesin olarak “
koltuk işgali yapmaktadır “Doğal olarak araç içerisinde seyahat eden
yolcular ve sürücü araç içerisinde iken teminat kapsamında oldukları
gibi, araç park halinde iken bakımı yapılırken ve inilip binilirken
geçici olarak yaya konumuna geçebilirler.Bu geçici yaya konumları sebebi
ile araç içerisinde seyahat eden sürücü ve yolcuların , araç ile
bağlantısı bulunmayan 3.kişi yayalar olarak nitelendirilmesi imzalanan
poliçenin ve kanunun amacına açıkça aykırı olduğu gibi iyi niyet ve
dürüstlük kuralları ile de bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki , poliçede yaya konumunda bulunanlar için bir istisna
getirilmemiş ,kapsam dışında olacaklarına dair bir hüküm konulmamıştır.

6) Müteveffanın aracın sürücüsü olduğu, araçla bağlantısının
  bulunduğu,kaza sırasında araçla ilgili olduğu (yükleme yaptığı)
  hususları delil listemizde yer alan ve dava dilekçemizin ekinde
  sunmuş olduğumuz Mahkeme kararları, bilirkişi raporları,Adli Tıp
  Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu,kaza tespit tutanakları, tanık
  ve sanık ifadeleri yani her türlü yazılı, sözlü ve hukuken geçerli
  resmi belgeler ile kanıtlanmış ve ortaya konulmuş olup davalı
  tarafın bu konudaki beyan ve itirazları da yerinde ve iyi niyetli
  olmamakla reddi gerekir.

5- Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle müvekkillerimizin yasal
tazminat haklarına kavuşabilmelerinin temini için işbu cevaba cevap
dilekçesini vermemizde zaruret hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle davalı
tarafın davaya cevap dilekçesini kabul etmediğimizi beyan eder

1) Davalı borçlunun İstanbul .....İcra Müdürlüğü’nün 2012/........
  Sayılı dosyasında ileri sürdüğü itirazın iptaline

2) Davalının %40’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemeye
  mahkum edilmesine

3) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline

Karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

DAVACILAR VEKİLİ

Av.Oğuz TURGUT