Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Ferağa İcbar  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı , …/…/… tarihinde  … Noterliğinde düzenlenen
…/… yevmiye numaralı Noter Senedi ile … adresindeki müstakil evi
müvekkilime satmayı vaad etmiştir. Tapunun …Ada, …Parselinde
kayıtlı taşınmaz için müvekkilim …TL. ödeme yapmıştır.

2-) Yapılan sözleşme uyarınca davalı …/…/… tarihinde
taşınmazın ferağının müvekkilime vermesi gerekirken haksız bir
şekilde tapudaki devirden kaçınmaktadır.

3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

^

f

h

Ê

ê

`

Ì

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

         : 818 S. K. m. 213, 1512 S. K. m. 60, 89 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : Taşınmaz
satış vaadi sözleşmesi, tapu kaydı ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının Tapu’da taşınmazın
ferağ işleminin yapılmasına icbar edilmesine, tapunun iptaline ve
müvekkilim adına tescil edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78