Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        xxxx SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : XXXXX

VEKİLİ : XXX

DAVALI : XXXX

KONUSU : 9.007,63 USD (Dokuzbinyedi Amerikan Doları Altmış Üç Cent)
yersiz alınan kira bedelinin davalıdan alınarak ödeme tarihinden
itibaren işleyecek ticari faiz oranıyla birlikte müvekkil davacı şirkete
iadesi talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER : 04.07.2014 günlü T.C.M.B. Efektif Satış Kuru
üzerinden

9.007,63 USD x 2.1352 = 19.233,09 TL’dir

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil şirket ile davalı XXXX/ ANKARA adresinde İmarın XXX ada XXX
  parsel üzerinde bulunan GSM ekipmanlarının montajının yapılması
  amacıyla 30.04.2009 imza tarihli bir örneği ekte arz edilen kira
  sözleşmesi (Ek-1) imzalanmış ve kira bedelleri peşin olarak
  ödenmiştir.(EK2-ödeme dekontları).Ancak sözleşmeye konu olan GSM
  ekipmanının kurulu bulunduğu gayrimenkul halk tepkisi nedeniyle
  25.02.2014 tarihinde Baz istasyonu sökülmek suretiyle tahliye
  edilmiştir. Söz konusu baz istasyonunun sökülerek hasarsız, tam ve
  eksiksiz olarak davalıya teslim edildiğine dair müvekkil şirket
  çalışanları tarafından düzenlenen ve davalının da imzası ve
  muvafakati bulunan hasarsızlık tutanağı (Ek-3) ekte sunulmuştur.

2. Taşınmaz davalının muvafakati ile bu şekilde tahliye edildikten yani
  sözleşme sona erdikten sonra, kullanılmayan XXXXXXX tarihlerine
  ilişkin olarak davalının yersiz olarak uhdesinde kalan kira parası
  olan 9.698,63 USD tarafımızdan keşide edilen XXXX Noterliği
  18.03.2014 tarih ve XXXX yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK-4) ile
  daval dan talep edilmiş, bu talep üzerine davalı tarafından bir
  örneği ekte arz edilen (EK-5) cevabi ihtarname ile müvekkil şirkete
  21 günlük kira bedeli karşılığı olan 691 USD
  (altıyüzdoksanbiramerikandoları) borcu olduğu gerekçesiyle 691,00
  USD müvekkilin hesabına ödendiğini ihtar etmiştir. Davalı cevabi
  ihtarnamesinde müvekkil şirketin alacaklı olduğunu ikrar etmesine
  rağmen 10.04.2014-30.04.2014 tarihlerini kapsayan 21 günlük kira
  bedeli karşılığı borcu olduğunu iddia etmiş ve 691 USD ödeme
  yapmıştır.Halbuki taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 5.
  Maddesine göre “sözleşmenin süresi 5 yıl olup, başlangıç tarihi ilk
  kira ödemesinin yapıldığı 17.12.2009 olup, sürenin sonu 17.12.2014”
  tarihidir. Bu itibarla davalının yaptığı ödemenin eksik olduğu
  açıkça ortadadır.

3. Önemle belirtmek isteriz ki; MÜVEKKİL ŞİRKET DAVALININ DA MUVAFAKATİ
  İLE KİRA SÖZLEŞMESİNİ EYLEMLİ FESİH İLE SONA ERDİRMİŞTİR. Ayrıca
  Kira sözleşmesinin 9. maddesinin son paragrafında “kiracı herhangi
  bir sebep göstermeksizin 15 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak
  suretiyle tazminatsız olarak kira sözleşmesini feshedebilir.
  Kiracının kira sözleşmesini feshetmesi halinde kiralayan geriye
  kalan kira süresi bakımından hiç bir kira bedeli, hak, alacak,
  müspet zarar, kar yoksunluğu, vb. herhangi bir nam altında tazminat
  ve benzeri bedel talep etmeyecektir.” hükmü ile müvekkil şirket dava
  konusu bedeli haklı olarak talep etmektedir. cümlesi yer almaktadır.
  Sözleşmenin bu maddesi uyarınca davalı 9.698,63 USD kira bedelini
  fazladan tahsil etmiş olmakta ve bu hükmü cevabi ihtarnamesi ile de
  kabul etmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere müvekkil şirketin
  fazladan ödenen 9.698,63 USD bedeli talep etmesine rağmen, sebepsiz
  yere zenginleşmiş bulunan davalı tarafından 691,00 USD yatırılmış
  olup davalının borçlu olduğu 9.007,63 USD bedelin ödenmesini talep
  etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1. Davalı ile akdedilen kira Sözleşmesi (EK1)

2. Kira bedellerinin ödendiğine dair banka dekontu (EK2)

3. Hasarsızlık tutanağı (EK3)

4. XXXXX numaralı ihtarnamemiz (EK4)

5. Davalının cevabi ihtarı (EK5)

6. XXXXX tarihli ödeme dekontu

7. Keşif ve bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimiz tarafından
ödenen 9.007,63 USD (Dokuzbinyedi Amerikan Doları Altmışüç Cent) yersiz
alınan kira bedelinin davalıya yapılan ödeme tarihinden itibaren
işleyecek ticari faiziyle birlikte müvekkil davacı şirkete iadesine,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

XXXXX

1.