Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA BÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

KONU : İtirazın İptali İsteminden İbarettir

İCRA DOSYA NO : İstanbul Anadolu 15. İcra Müdürlüğü

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı………..’nın Vekiledenle arasında……… ilişkisinden kaynaklı borç
ilişkisi nedeniyle Davalı/Borçlu hakkında İstanbul Anadolu 15. İcra
Müdürlüğü’nün yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz icra dosyası
kanalı genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış ve Davalı/Borçlu ya
örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmiştir.Davalı/Borçlu 06.06.2013 tarihli
dilekçesi ile özetle borca, faize avukatlık ücreti ve diğer fer’ilere
itiraz etmiş ve itiraz neticesinde söz konusu icra takibi icra
müdürlüğünce durdurulmuştur.

2-) Davalı/Borçlu her ne kadar icra takibine itiraz etmişse de söz
konusu itirazlar kanuni mesnetten yoksun olup gerçekle örtüşmemektedir.
Şöyle ki,

 a-) Davalı taraf, icra takibine konu teşkil edilen çeki Vekiledenin
 Yapı Kredi Bankası Erciş Şubesi’nden kullanmış olduğu krediye teminat
 olarak verildiği, söz konusu borcun kendileri tarafından kapatıldığını
 iddia etmişse se söz konusu bu iddia yerinde değildir; söz konusu
 kredi ilgili borç bankaya Vekileden tarafından ödenmiş olup söz konusu
 iddia ilgili haklarımız saklıdır. Ayrıca iş bu çekin Vekiledenin
 kullandığı krediye teminat olarak verildiği iddiası bir an için kabul
 edilse bile söz konusu çekin herhangi bir borç ilişkisinin teminatını
 teşkil eden herhangi bir ibare bulunmamaktadır (“bedeli teminattır “
 v.s), bunun yanı sıra ilgili kredi sözleşmesin de bu hususu doğrulayan
 hiçbir madde bulunmamaktadır. Ayrıca Davalı tarafın bu sebeplerle ,
 Vekiledenin söz konusu çekleri kendilerine teslim etmeyerek güveni
 kötüye kullanma suçunu işledikleri iddiası da gerçekten uzak ve
 kötüniyet barındıran bir isnattır; kaldı ki söz konusu iddia ile
 ilgili yapılan soruşturma neticesinde ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı
 …………… tarihli kararı ile bu iddia ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı
 yönünde karar vermiş olup; Vekiledenin bu isnat karşında ki her türlü
 hakkı saklıdır.

 b-) Davalı Taraf söz konusu çek in kambiyo vasfını yitirdiğini ve
 süresi içinde bankaya ibraz edilmediğini iddia etmişse de bu iddiası
 da gerçeklikten tamamen uzaktır.Öncelikle, Davalı/Borçlu taraf
 hakkında başlatılan icra takibi genel haciz yolu ile yapılan bir icra
 takibidir; 2004 Sayılı İ.İ.K nın ilgili hükümleri incelendiğinde bu
 takip yoluna başvurabilmek için alacağın herhangi bir para ve/veya
 teminat alacağı olması yeterli görülmüş başkaca özel bir şart
 öngörülmemiştir.Bir an için senedin kambiyo senedi olma vasfını
 yitirdiği kabul edilse bile söz konusu takip türü bakımından senedin
 bu vasfının yitirip yitirmediğinin ilk elde hiçbir önemi olmayacaktır.
 Bu sebeple söz konusu icra takibinde

 c-) Davalı taraf söz konusu faiz oranına itiraz etmişse de bu itiraz
 da gerçekle örtüşmemektedir.6102 Sayılı T.T.K nın 12. Maddesi göre
 taraflar sayılmaktadır.İlgi madde gereği söz konusu taraflar tacirlere
 uygulanacak hükümlere tabi olacaklardır.Bu nedenle taraflar arasında
 ki ilişki de uygulanacak faiz oranı 3095 sayılı kanuna göre Merkez
 Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü avans faiz oranı olan
 %13,75 olacaktır.

4-) Davalı taraf itirazları Kanuni mesnetten yoksun olup süre kazanmak
amacıyla kötü niyetle ileri sürülmüştür. Yukarıda sözünü ettiğimiz
nedenlerle Asıl Alacak olan ……………….TL bedelin temerrüt tarihinden
itibaren ticari işlerde uygulanacak avans faiz oranıyla birlikte
hesaplanacak faiziyle birlikte Davalı taraftan tahsil edilmesi amacıyla
Davalı /Borçlunun itirazının iptalini sağlamak için Sayın Mahkemeye
başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 67,TTK ve Sair Yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1-İstanbul Anadolu 15.İcra Müdürlüğünün 2013/13575 E Sayılı dosyası

2-Hesap Ekstresi

3-Taraflara ait Ticari defterler

4-Ticari defterler ,belge ve diğer deliller üzerinde Bilirkişi
İncelemesi

5- …….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………… E. Sayılı kovuşturmaya yer
olmadığı yönünde ki ilamı

6-Tanık Beyanları

7-Yemin

8-Sair deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Davanın Kabulü ile;

1-) İstanbul Anadolu 15. İcra Balıkesir Müdürlüğünün

………… E sayılı dosyasında Davalı-Borçlunun

İtirazının İptaline ve Takibin devamına,

Asıl alacağa temerrüt tarihinden itibaren ticari işlerde

uygulanan avans faiz oranıyla faiz uygulanmasına ,

2-)Davalının ,takip konusu alacağın % 20’sinden az

olmamak üzere İcra İnkar Tazminatı ödemeye mahkum

edilmesine

3-)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili