Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : ../../…. tarihinde taraflar arasında imzalanan ticari alım –
satım ilişkisini düzenleyen sözleşme uyarınca müvekkilimizin mal teslim
borcunu yerine getirmesine rağmen karşı tarafın fatura bedelinde
gösterilen tutarı ödememesi sonucu doğan alacağımızın istenmesidir.

DAVA DEĞERİ :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz olan … Şirketi ile davalı tacir arasında ../../….
Tarihinde ticari nitelikte alım – satım sözleşmesi yapılmıştır. (EK 1)
Sözleşmeyle tarafların yüklenecekleri edimler belirlenmiştir.

2-) Sözleşmeye göre taraflar aralarında .. ton çimento emtiasının
teslimi ve bedelinin ödenmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır.
Müvekkilimiz sözleşme ile birlikte bir adet ../../…. Tarihli ve ..
sayılı faturayı tanzim etmiştir. (EK 2) Faturada taraflar arasında emtia
bedeli olarak kararlaştırılan bedel, teslim edilecek olan emtianın
cinsi, miktarı ve teslim edilme tarihi düzenlenmiştir.

3-) Mezkur sözleşmede ve faturada belirlenen tarihte müvekkilimiz .. ton
çimentoyu davalının gösterdiği yere teslim etmiştir. Durumu gösterir
sevk irsaliyesi müvekkilimiz tarafından düzenlenerek alıcı – davacıya
teslim edilmiştir. (EK 3) Konuyla ilgili mahkeme esnasında dinletmek
üzere tanıklarımız mevcuttur. (EK 4)

4-) Müvekkilimiz tarafından edimi ifa edilmiş olmasına rağmen davalı
taraf fatura tarihinde ödemeyi yapmamıştır. Bunun üzerine müvekkilimiz
tarafından davalıya … Noterliği’nden ../../…. Tarihli .. yevmiye no’lu
ihtarname çekilerek (EK 5) … TL. olarak tanzim edilmiş olan fatura
bedelini ödemesi ya da ../../…. Tarihinde teslim aldığı çimentoyu iade
etmesi istenmiştir. Ancak davalı tarafça süresinde ödeme yapılmamış,
emtia da iade edilmemiştir.

5-) Müvekkilimizce çekilen ihtara rağmen davalının fatura bedelini
ödememesi veya emtiayı iade etmemesi sebebiyle, müvekkilimizin uğradığı
zararın tazmini için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 113, 123, 6102 S. K. m. 5, 21.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) …/…/… tarihli alım –satım sözleşmesi.

2-) ../../…. Tarihli ve .. sayılı fatura.

3-) ../../…. Tarihli sevk irsaliyesi.

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi.

5-) … Noterliği’nden çekilen ../../…. Tarihli .. yevmiye no’lu
ihtarname.

6-) Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arzına ve izahına çalıştığımız sebeplerle;
../../…. Tarihli alım – satım sözleşmesinden doğan ve ../../…. Tarih, ..
sayılı faturada gösterilen emtia bedelinin müvekkilimize ödenmesine ya
da borçluya teslimi yapılan .. ton çimentonun iadesine karar
verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1-) …/…/… tarihli alım –satım sözleşmesi.

2-) ../../…. Tarihli ve .. sayılı fatura.

3-) ../../…. Tarihli sevk irsaliyesi.

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi.

5-) … Noterliği’nden çekilen ../../…. Tarihli .. yevmiye no’lu
ihtarname.

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.