Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:....... 

VEKİLLERİ	:.......

 

DAVALI	:.......

 

KONU	: ....... Faiz Alacağının Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	:Müvekkilimiz ..... ........ ....... İli, .......
İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Mevkiinde, Pafta No:......., Ada
No:......., Parsel No:....... de tapuya kayıtlı ......m2 lik
taşınmazın malikidir.

Müvekkilimizin taşınmazının .... m2 lik kısmı üzerine davalı
kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup .........-TL
irtifak bedeli takdir edilmiştir.

Takdir edilen irtifak bedelinin arttırımı için tarafımızdan
../../.... tarihinde ....... Asliye Hukuk Mahkemesinde ../.... E. Sayı
ile dava açılmış ve ../../.... tarihinde açılan davanın kısmen
kabulüne, .........-TL ilave kamulaştırma bedelinin davalıdan
alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Ancak ../../.... tarihli dava dilekçemizde sehven yapılan yanlışlık
sonucu tarafımızdan faiz istenmediğinden Mahkeme faize
hükmetmemiştir. 

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧✫þༀrlarına göre bedel
arttırımı davası sırasında faiz istenilmemiş olması sonradan
faiz için dava açmaya engel olmadığından dava tarihi ../../....
ile karar tarihi ../../.... arasındaki yasal faiz toplamı olan
............-TL nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu
hasıl olmuştur.

H. NEDENLER	: Kamulaştırma Kanunu, Borçlar Kanunu, HUMK ve İlgili
Mevzuat

DELİLLER	:........ Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... E. Sayılı
Dosyası ve Dosya İçindeki Belgeler

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle dava tarihi olan ../../.... tarihi
ile karar tarihi olan ../../.... tarihi arasındaki yasal faiz toplamı
olan ............TL nin davalıdan tahsiline, .......

					     

                                   
DAVACI VEKİLİ

 									   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78