Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayetçi :

Vekili :

Şüpheli :

Suç :Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204,210.md)

Suç Tarihi :

D.Konusu :15.12.2008 tanzim ve 20.02.2009 tarihli 2800 USD miktarlı
müvekkilin imzasını içermeyen sahte senedi düzenleyen ve kullanan
şüpheli veya şüpheliler hakkında koğuşturma yapılarak kamu davası
açılması ve cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar :

1- Müvekkilin imzasını taşımayan 15.12.2008 tanzim ve 20.02.2009 vade
tarihli 2.800 USD miktarlı bir adet sahte bononun şüpheli veya
şüpheliler tarafından düzenlendiği , bu sahte senetle ilgili olarak
müvekkil hakkında ……3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3904 sayılı dosyası ile
02.04.2010 tarihinde kambiyo takibi yapıldığı anlaşılmıştır.

2-Sahte senet üzerindeki imza kesinlikle müvekkile ait değildir.
Müvekkilimin senet üzerinde lehdar görünen şüpheliyi tanımadığı gibi ,
kendisiyle parasal veya ticari bir münasebeti hiç olmamıştır.

3-Şüpheli öyle anlaşılıyor ki senedi düzenlemekle kalmamış , senedin ve
imzanın sahte olduğunu bile bile müvekkil hakkında icra takibi
başlatmıştır. Böylelikle sahte olduğunu bildiği bir resmi nitelikteki
evrakı kullanmıştır.

4-Senetteki imzanın müvekkile ait olmaması nedeniyle ,TCK 210/1. madde
kapsamında resmi belge niteliği bulunan kambiyo senedinin sahte olarak
düzenlenmesi ve kullanılması TCK 204./1.maddesi uyarınca resmi evrakta
sahtekarlık suçunu oluşturduğundan , şüpheli hakkında koğuşturma
yapılarak kamu davası açılması ve cezalandırılması için şikayet yoluna
başvurmak zorunlu olmuştur.

Hukuksal Nedenler :TCK 204/1 ve 210. maddeleri ve ilgili yasal mevzuat.

Kanıtlar : Bono , …….. 3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3904 sayılı dosyası
,tanık, bilirkişi incelemesi ve sair delil.

Sonuç ve İstem :Yukarıda açıklanan nedenlerle , resmi evrakta
sahtekarlık suçunu işleyen şüpheli veya şüpheliler hakkında koğuşturma
yapılarak kamu davası açılması ve nihayetinde cezalandırılmasına karar
verilmesini saygılarımla dilerim.

Şikayetçi Vekili

Av.

Eki: 1- Senet fotokopisi

2-Vekaletname