Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   : Babalığın Hükmen Tayini, Tazminat ve Nafaka Talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı müvekkilimle …/…/… - …/…/… tarihleri arasında duygusal ilişki
yaşamış, …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama
yapmaksızın … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir. Müvekkilim ve
davalı ilişki süresince … … adresindeki apartman dairesinde birlikte
ikamet etmiş ve cinsel ilişki yaşamışlardır.

2-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 301, 818 S. K. m. 49 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Doğum ve nüfus kayıtları, DNA Testi, fotoğraflar,
tanık beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nin
babası olarak davalının babalığına, doğum giderleri, doğumdan önceki ve
sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun
gerektirdiği diğer giderler olarak … TL maddi, ortaya çıkan manevi zarar
karşılığı … TL manevi tazminat ve küçük için aylık … TL. nafakanın
davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim. …./…/…

 

Davacı Vekili