Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI	: 

VEKİLİ			: 

DAVALI			: 

				

KONU			: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma

				 ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) 	Müvekkilimiz ilk eşinin vefatı üzerine, davalı eşiyle 2013
yılının Kasım ayında görücü usulü ile evlenmiştir.

2-) 	Müvekkilimiz ile davalı eşin görücü usulü ile evlenmiş
olması nedeniyle müvekkilimiz davalıyı tam anlamıyla tanıma
fırsatı bulamamış ve müvekkilimizin tanımak amaçlı bazı
sorularına, çabalarına da davalı eş doğru olmayan yanıtlar verip,
kendini farklı şekilde tanıtarak müvekkilimizi yanıltmıştır.
Evlenmeden önce müvekkilimiz davalı eşe, herhangi bir fiziksel ya da
ruhsal rahatsızlığı olup olmadığını, evlilik birliğinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini sormuş, davalı
eş ise, kendisine en iyi şekilde bir eş olabileceğini, kadınlık
yapabileceğini ve bütün bunlara engel olabilecek hiçbir
rahatsızlığı olmadığını, son derece sağlıklı olduğunu
söylemiştir. Medeni Kanunumuz 185. Maddesi’ nde: ‘’Eşler, bu
birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak… ile yükümlüdürler,
Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak
zorundadırlar.’’ Demektedir. Ancak evlilik akdinden sonra davalı
….., evlilik birliğinden doğan hiçbir yükümlülüğünü yerine
getirmemiş, evlilik birliğinin mutluluğu için hiçbir çaba
göstermemiştir. Evlilik birliğine emeği ile katkı sağlaması
gereken davalı eş, evlilik birliğinin maddi ve manevi refahı için
hiçbir fedakarlıkta bulunmamış, oldukça savurgan bir şeklide
davranarak müvekkilin hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar
yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz halen daha davalı
eşin borcunu kapatmak için çektiği krediyi ödemektedir.
Müvekkilimiz doğal olarak akşam evine geldiği zaman sıcak bir
yemek, güler bir yüz ile karşılanmayı beklemiş fakat davalı eş
yemek yapmadığı gibi hiçbir zaman güler yüz de göstermemiştir.
Müvekkilimiz davalıdan yemek yapmak vb gibi yükümlülüklerini
yerine getirmesini rica ettiğinde ise, davalı eş her zaman hastayım,
yorgunum, git kendin yap gibi aile kurumuna yakışmayan cevaplar
vermiştir. Davalı eş, kendilerini ziyarete gelmek isteyen kişilere
hiç hoş bakmamış, müvekkilin ailesinin gelmesini bile istememiş,
hiçbir zaman misafir kabul etmemiş, müvekkilimiz misafir kabul
ettiğinde de bu durum oldukça şiddetli tartışmalara yol
açmıştır. Bu şekilde yaşanan tartışmalar ve huzursuzluklar
evliliğin ilk zamanlarından günümüze kadar süregelmiştir.

3-) 	Üzerine düşen yükümlülüklerin hiç birini yerine getirmeyen
davalı eşin, evlenmeden önce beyan ettiği gibi gerçekten
sağlıklı olmadığı da evliliğin ilerleyen zamanlarında, ortaya
çıkmıştır. Davalı eşin sürekli ilaç kullandığını gören
müvekkilimiz, bu ilaçların ne ilacı olduğunu, ilaçları ne için
kullandığını sorduğunda, davalı eş, bunlar mide ilaçlarım ve
ağrı kesicilerim diye yanıltıcı cevaplar vermiştir. Fakat durumdan
şüphelenen müvekkilimiz araştırmaları sonucunda davalı eşin
psikolojik açıdan oldukça rahatsız olduğunu, tedavi gördüğünü
ve bu ilaçları bu nedenle kullandığını öğrenmiştir. 

	Davalının kullandığı ilaçlar ekteki belgeden de görüleceği
üzere VENEGİS XR 150 MG ve DESYREL’ dir. Bu iki ilaç hakkında
yaptığımız araştırmalar sonunda ulaştığımız şu bilgileri
önemle belirtmek isteriz:

	VENEGİS XR 150MG, depresyon, depresyonla birlikte görülen anksiyete
(kaygı), yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu, sosyal fobi ve panik
bozukluğu gibi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan
psikiyatrik bir ilaçtır.

Bu tarz Antidepresan ilaçların kullanımlarının, intihar düşünce
ya da davranışlarını arttırma olasılığının bulunduğu, bu
nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç
dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın
gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik
davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle
hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesinin
gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 Bu ilaçta tavsiye edilen doz; günde bir kez 75 mg’dır. Bu husus
dikkate alınırsa günde bu miktarın çok çok üstünde bir dozda
ilaç kullanan davalının hastalığının ne kadar ileri seviyede
olduğunu anlayabiliriz.

	DESYREL ise etken maddesi Trazodon hidroklorür olan bir ilaçtır.
Peki Trazodon nedir? Trazodon, bir antidepresandır. Trazodon beyinde
dengesiz hale gelerek depresyona veya anksiyeteye sebep olabilecek
kimyasalları etkiler. Depresyon, depresif bozukluklar. İlk kez
antidepresan kullanan kişilerde intihar ile ilgili düşünceler
oluşabilir.

B

Z

¨

º

À

Þ

ü

„

Ž

Ö

 	Davalı 09.06.2014 tarihinde mutfakta, bir takım ilaçları içerek
intihara kalkışmış, bunun üzerine müvekkilimiz tarafından
ivedilikle Magnet Hastenesi’ ne kaldırılarak midesi yıkanmış ve
bir gün müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilmiştir.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere davalı eşin, sürekli intihar
düşüncesinde olma ve intihara teşebbüs etme nedeninin kullandığı
ilaçlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşabiliriz.

Davalı eş, intihar teşebbüsünden önceki en ufak tartışmada dahi,
bir çok kez, müvekkile “ senin canını yakacağım, sen
görürsün” şeklinde tehditkar cümleler sarf etmiş ve birkaç
gün sonrasında da intihara teşebbüs etmiştir. Bu nedenle
müvekkilimiz, davalı eşin kendisine zarar vererek bunu müvekkilin
yaptığından bahisle müvekkile suç isnat edeceği endişesiyle,
şüpheli ile ayrı odalarda yatmaya başlamıştır.

	Müvekkilin, en son 13.08.2014 tarihinde, şüphelinin, müvekkilin
çocuklarının misafir olarak eve gelmelerinden duyduğu rahatsızlık
nedeniyle çıkan tartışmanın ardından şüpheliye “sen
istemiyorsun diye ben çocuklarımla da mı görüşmeyeceğim, böyle
evlilik mi olur, bu tür şeylerden sorun çıkarmaya devam edeceksen
boşanalım” demesi üzerine, “Boşayabiliyorsan boşa bakalım,
senin canını yakarım …, benim kardeşlerim mafya, senin boşanmak
istediğini duyarlarsa senin için iyi olmaz, seni yaşatmazlar”
diyerek müvekkili tehdit etmiştir. Bu konuşmaya müvekkilimizin
yeğeni olan ….. da şahit olmuştur. Davalının bu tehditleri
nedeniyle 18.08.2014 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’ na
şikayette bulunulmuş ve müvekkil lehine 1 ay süre ile, şiddet
mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya
küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına
yönelik tedbir kararı verilmiş ve uygulanmıştır. 

5-)	Davalı eş hakkında bilinmesi gereken önemli bir husus da daha
önce iki evlilik daha yaptığı ve bu şahıslardan da benzer
sebeplerden dolayı boşandığıdır. Aynı kişi ile evlenen üç
farklı erkeğin de benzer sorunlar, tartışmalar, huzursuzluklar
yaşaması ve aynı kadının farklı kişilerle evlenip yine sürekli
aynı huzursuzlukların yaşanması ve hepsi ile de boşanması hangi
tarafın kusurlu olduğunun tayinine yardımcı olacak çok önemli bir
husustur. 

6-) 	Müvekkilimizin uzun bir süredir zoraki olarak devam ettirdiği bu
birliktelik, artık taraflar bakımından çekilmez hale gelmiştir.
Müvekkilimiz ile davalı eşi arasında hemen her gün yaşanan
tartışmalar ve kavgalar da dayanılmaz bir hal almıştır. 

	Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve boşanma hususlarında
anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir protokol çerçevesinde
anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır. 

7-)	 Müvekkilemiz, ---- emeklisi olup, herhangi başka bir gelire sahip
değildir. Şu anda, ----- ile birlikte, ----- ‘da yaşamaktadır.
Müvekkilimiz ile davalının müşterek bir çocuğu da
bulunmamaktadır..

8-)	 Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir
kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden
geleni yapmış olan müvekkilemiz lehine 50.000TL maddi ve 50.000tl
manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. 

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz
veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat
isteyebilir (4721 S. K. m. 174). Tazminat miktarı, tarafların sosyal
ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile
hakkaniyet kuralları dikkate alınarak uygun miktarda tazminata
hükmedileceğinden (YHGK. 2010/2-674 E. 2010/650 K, 2.HD 2009/19057 E.
2010/21221 K.); tazminat isteminin belirli veya belirlenebilir olup
olmaması somut olayınıza göre değişiklik arz edecektir.)

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K, 4787 S. K, 6098 S. K, 6100 S. K. Ve sair
ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER	: Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı
fotokopisi, 

tanık beyanları, cumhuriyet savcılığına yapılan şikayet
dilekçesi ve bu dikçe sonucunda verilen tedbir kararı ve diğer yasal
deliler. 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müvekkilimiz lehine 50.000TL
maddi, 50.000TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni
faizi ile tahsiline, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


EKLER	: 1. Aile nüfus kaydı,

		 2. Tanık listesi,

		 3. Kimlik cüzdanı fotokopisi,

		 4. Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi,

		 5. Verilmiş ve uygulanmış olan tedbir kararı.