Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

				                       İhtiyati Tedbir
Taleplidir

										.......

DAVACI        :....... 

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALI        :.......

KONU         : Fazlaya  İlişkin  Talep ve Dava 
Hakkımız  Saklı Kalmak Kaydıyla ....... Maddi Tazminatın Olay
Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili ve Tedbir
Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimize ait ....... adresindeki tek katlı
yığma bina bölgemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde hasar
görmemiştir. Ancak deprem sonrası bölgede enkaz kaldırma
çalışması yapan davalı şirket müvekkilemize ait evin yanında
bulunan ağır hasarlı inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında
bu binanın müvekkilemize ait tek katlı binanın üzerine göçmesi
nedeniyle zarar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

2-Bu durumu öğrenen müvekkilemiz ....... Sulh Hukuk Mahkemesine
başvurarak tespit yaptırmıştır. ....... Sulh Hukuk Mahkemesinin
....... tarih, ....... D. İş Esas ve ....... D. İş Karar Sayılı
dosyasından verilen Bilirkişi Raporunda müvekkilemize ait binanın
taşıyıcı tuğla dolu duvar olup rijitliğini koruduğu ve yandaki
binanın göçmesi sonucu duvarlarında ve çatısında tahribat meydana
geldiği bildirilmiştir.

L

d

J

L

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㮒^ఀt tek katlı binanın üzerine yanındaki
inşaat halindeki binanın yıkıldığı yerinde tespit edilmiştir
denmektedir.

4-Bilirkişi Raporu ve Tutanaktan da anlaşılacağı üzere davalı
şirket inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında müvekkilemize
ait binaya hasar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

5-Davalı Şirketin haksız eylemi sonucu müvekkilimize verdiği
zararın karşılanması bakımından bu davanın açılması ve davalı
şirketin işi bırakması nedeniyle alacağımızın teminat altına
alınması ve mağduriyetimize neden olmaması bakımından ihtiyati
tedbir talep etme zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : BK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : 

1-..... SHM ../.... D. İş Sayılı Dosyası,

2-....... Tarihli Tutanak,

3-Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

4-Tanıklar,

5-Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı
kalmak kaydıyla ....... maddi tazminatın olay tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, alacağımızın teminat
altına alınması bakımından davalının ...... İli Bayındırlık
ve İskan Müdürlüğündeki teminatı ve alacakları üzerine dava
sonuçlanıncaya kadar tedbir konulmasına yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

							            .......