Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ANKARA …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI	:	

VEKİLİ	:	

DAVALI	:	

DAVA KONUSU	:	Eşyaların aynen iadesi veya bedelinin ödenmesi.
(12.000.000.000.TL.)

OLAYLAR	:

1.	Davacı müvekkil ile davalı, ........... Aile Mahkemesinin
...../.../...... tarih ve ...../.... E., ...../.......K sy.ilamı ile
boşanmışlardır. Boşanma davası sırasında müvekkileme ait 
eşyalar delil tespiti suretiyle tespit ettirilmiş olup bu eşyalar;
buzdolabı, televizyon, iki adet kanepe, bir adet 24 kişilik yemek
takımı ve bir adet bilgisayardır.

2.	...../..... sy. tespit dosyasında ayrı ayrı belirlenmiş olduğu
üzere bu eşyaların toplam değeri 12.000.000.000.TL. dır. Davacı
müvekkilem bu eşyaları veya bedelini davalıdan istemesine rağmen bu
talebinden bugüne kadar bir sonuç alamamıştır.

İş bu nedenlerle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	İlgili mevzuat.

DELİLLER	:	Faturalar,  tespit dosyası, tanık beyanı ve  her tür
delil.

NETİCE-İ TALEP	:	Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere
binaen davanın kabulü ile, müvekkileme ait yukarıda sözü edilen
eşyaların davalı tarafından başkasına devrini önleyebilmek için
gerekli ihtiyati tedbirin alınmasına, eşyaların aynen iadesine,
eğer bu mümkün değilse 12.000.000.000.TL.nın bedelinin yasal
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderleriyle
ücreti vekaletin karşı tarafı yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederim. .../.../2003

Davacı Vekili

Av. .................................

EK: 

1.)	Vekaletname, 

2.)	Faturalar,

3.)	Delil tespit dosyası,