Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MERSİN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

								          

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI			: 

ADRES	:

DAVALI			: 

DAVANIN TÜRÜ		: 

TEBELLÜĞ TARİHİ  	:

DAVA KONUSU	: Mersin İli, (RESEN)emniyet hizmetleri sınıfında görev
yapan eş durumu özürüm ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Emniyet hizmetelerinde görev
yapan personelin eşine norm kadro uygulmasının yapılamayacağı
hükümleri dikkate alınmadan Resen Norm kadro fazlası olmam
nedeniyle TARSUS- Beydeğirmeni Ortaokulu yapılan 03/04/2014 tarih ve
1377432 sayılı atama işleminin iptali ile öncelikle yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmesi taleplidir. 

AÇIKLAMALAR		:

………………………………………………………………
…………….. olarak görev yapmakta iken 
……………………….. Valiliği, Norm Kadro ve İstihdam
Fazlası öğretmelerin ataması başvuru başlıklı yazısına
istinaden .Norm kadro fazlası olmam nedeniyele emniyet hizmetleri
sınıfında görev yapan eş durumu özürüm dikkate alınmadan
……………………………………………. yapılan atamamın 
iptali ile öncelikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi
gerekmektedir.

 

Hukuki Gerekçeler

Şöyle ki 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
“Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 27. maddesinin 2.
fıkrasında, idare mahkemelerinin, idari işlemin uygulanması halinde
telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte
gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya
savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin
durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

1982 Anayasa'sının “Ailenin korunması ve çocuk hakları”
başlıklı 41. maddesinde:"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./4. md.) Her çocuk, korunma ve
bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça,
ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme
hakkına sahiptir." hükmü yer almıştır. 

Ülkemiz tarafından 1948 yılında kabul edilerek iç hukukumuzun bir
parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
16/3.maddesinde: "Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve
Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir." hükmüne yer
verilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Yer Değiştirme Suretiyle
Atanma” başlıklı 72. maddesinde: "Kurumlarda yer değiştirme
suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,
Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları
yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak
tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde
yapılır.(Değişik fıkra: 09/04/1990-KHK-418/5 md.;İptal:Anayasa
Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı kararı
ile;Yeniden düzenlenen fıkra:18/05/1994-KHK/527/5 md.)Yeniden veya yer
değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza
etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak
memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi
tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen
esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya
tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın
bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun
münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu
personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere
aşağıdaki şartlarda izin verilebilir....Memurların
atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların
özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne
kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama
esasları Devlet Personel Başkanlığı’nca hazırlanacak bir
yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için
bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığı’nın
görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar."
hükmü yer almıştır. 

 	

T

r

t

L

R

T

r

t

²

¼

è

ê

(t

␃愃̤摧寥Öᔀnın dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak
için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi
özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak
kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. 

Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve
sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon
sağlanarak dikkate alınır... 

Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi
olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda
bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.


Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer
değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer
değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi
olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan
eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu
yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan
memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine
getirilir. 

(Ek fıkra:21/10/2000-2000/1466 S.Yön./1. md.) İlgili mevzuatı
uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim
hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve
Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren Memurlar,Türk Silahlı
Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu
Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle
sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin
atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro
sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." düzenlemesine, “Özel
Yönetmelikler” başlıklı 28.maddesinde ise: “Kurumlar bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde
halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik
çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin
çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları
kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu
görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu
Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz….”düzenlemesine yer
verilmiştir. 

 	Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte
değerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur
ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için
Anayasal bir yükümlülük olduğu ve bu yükümlülüğü yerine
getirmede tanınmış herhangi bir istisnanın da Anayasa'da yer
almadığı, 652 sayılı KHK'de de özre dayalı yer değiştirme
isteği yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun’un 72. maddesi
kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu, 72. maddeye göre
kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları
atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri
alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının
Yönetmelikle belirleneceği, 72. madde dayanak alınarak çıkarılan
ve yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre de zorunlu yer
değiştirmeye tabi olan memurun,memur olan eşinin yer değiştirme
talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri
sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve
savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin
atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev
yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin
hükümlerin uygulanmayacağı, gibi alt normların üst normlara
aykırı işlem tesis edilemeyeceği normlar hiyeraşisine aykırı
olarak yapılan atama işlemimin iptali gerekmektedir

Dava konusu işlemle, aile bütünlüğüm bozulduğundan telafisi
güç ve imkansız zararların varlığında da duraksamaya yer
bulunmamaktadır. 

Aynı konuda 2013 yılında yapılan atamalarda tarafıma tesis edilen
işlemlerin

2 idare mahkemesinin 2013/320 yürütmeyi durdurma kararı 

Adana Bölge İdare Mahkemesini E:2014/1138 K:2014/1681

Mersin 2 idare mahkemesinin kararını da onanmıştır

Telafisi güç ve imkansız zararların gerçekleşmiş olması
şartının yukarıda yer verilen fiili durum ve hukuki sebeplere
bağlı olarak açıkça hukuka aykırılık şartının
gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle 2577 sayılı İYUK’un 27/2
maddesi gereğince yürütmenin durdurulması kararına varılmasının
hukuka uyarlığın oluşmasına katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.

DELİLLER			: 2557 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Atama
Kararnamesi ve sair delail.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve
yargılama sırasında mahkemenizce ortaya konacak gerekçelere bağlı

    				

				13/05/2014

DAVACI

EKLER