Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

TC KİMLİK NUMARASI 		: 

ADRES				: 

VEKİLİ				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				:

KONU	: Endüstriyel Tasarıma Vaki Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi ve
Tazminat İstemimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ			: ... -TL maddi tazminat, ...-TL manevi tazminat.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz, kuyumcuların satmakta oldukları ürünleri teşhir
etmeleri amacı ile küpe, kolye ve yüzüklerin tek bir yerde
birleştirilerek teşhir edilmesini sağlayan … özellikli bir
tasarım gerçekleştirmiştir. Müvekkilimiz, gerçekleştirmiş
olduğu tasarımı için …/ …/ … tarihinde yapmış olduğu
başvuru neticesinde, …/ …/ … tarihli endüstriyel tasarım tescil
belgesini almıştır (EK-1). 

2-) …/ …/ … tarihinde müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan
anlaşma sonucunda, davalı, söz konusu aparatlardan ... adet sipariş
vermiş ve verdiği siparişler …/ …/ … tarihinde davalıya teslim
edilmiştir (EK-2). Tasarımı müvekkilimize ait olan aparatların çok
rağbet görmesi nedeni ile davalı, müvekkilimizden satın aldığı
aparatları taklit etmek suretiyle üretmeye ve kendi katalogunda
kullanmaya başlamıştır (EK-3). 

3-) Davalının eylemi, müvekkilimizin tasarımına tecavüz teşkil
etmektedir. Hedef kitlenin aynı olması nedeniyle yaratılan bu ikili
durum, müşteri kitlesi açısından kafa karışıklığı yaratmakta
ve davalının haksız kazanç elde etmesine neden olmaktadır. Öte
yandan müvekkilimizin ticari itibarına sekte vuran ve davalı
tarafından üretilen ürünlerin kalitesinin düşüklüğü de
yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda görülecektir.

x

Ü

à

h4

„Ô

„,ò^„Ô

„ 

„íô^„ 

h

h4

)alıp ve cihazlara el konulması ile davalının eyleminden ötürü
yoksun kalınan kazancın ve uğranılan maddi manevi zararın
giderilmesi amacıyla mahkemenize başvurulması zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	: 554 S. KHK. m. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 63, 64;
6102 S. K. m. 54, 55, 56; 6100 S. K. m. 5, 6, 16.

HUKUKİ DELİLLER 	: Tasarımın müvekkilimize ait olduğunu gösteren
…/…/… tarihli Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Müvekkilimiz
ve davalı arasındaki ürün satımına ilişkin anlaşma ve ödeme
yapıldığını gösteren fatura, Davalının müvekkilimize ait
tasarımı ürettiğini ve katalogunda kullandığını gösteren
fotoğraflar ve katalog örnekleri.

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının
üretiminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine ve bu üretimin
engellenmesine, üretimde kullanılan makine, kalıp ve cihazlara el
konulmasına, haksız rekabet nedeni ile … TL. maddi, müvekkilimizin
ticari itibarının zedelenmesi dolayısıyla uğramış olduğu manevi
zararların karşılığı olarak, manevi zararının değerinin tam ve
kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak
üzere, asgari ........TL manevi tazminatın haksız fiilin
gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi
ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER: 			

1-) Tasarımın müvekkilimize ait olduğunu gösteren …/…/…
tarihli Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

2-) Müvekkilimiz ve davalı arasındaki ürün satımına ilişkin
anlaşma ve ödeme yapıldığını gösteren fatura

3-) Davalının müvekkilimize ait tasarımı ürettiğini ve
katalogunda kullandığını gösteren fotoğraflar ve katalog
örnekleri 

4-) Bir adet onaylı Vekaletname Örneği

Davacı Vekili

   Av.