Giriş yap
Kayıt ol

        EMTEANIN ULUSLARARASI TAŞINMASI İÇİN TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 

	Bir tarafta, ………………….. Şti. (Taşıyıcı), diğer
tarafta ……………….. Şti (Gönderen) iş bu taşıma
sözleşmesinin hükümleri konusunda anlaşmışlardır.

	Emteayı Taşıyacak Araç Plaka No	:

	Şöför Adı					:

	Yükün Cinsi-Marka-Numara-Tanımı	:

	Yükün Maksimum Hacmi ve Tonajı	:

	Yükün parça adedi, ambalaj şekli		:

	Yükün Değeri				:

	Yükün HS Kodu				:

	Yükleme Yeri				:

	Yükleme Tarihi				:

	Yükün ihracat /ithalat Gümrük Müd.lüğü	:

	Türkiye Çıkış/Giriş Gümrük Müdürlüğü	:

	Varış Gümrük Müdürlüğü			:

	Alıcının ünvanı, adresi, telefon ve mail

Adresi,vergi numarası			:

	

	Yüklemede Serbest Süre			:

	Nakliye Süresi				:

	Boşlatmada Serbest Süre			:

	Navlun Bedeli				:

	Navlun Ödeme Şekli			:

	Banka ve Hesap Numaraları		:

	Sözleşme Hükümleri	:

	1*	İş bu sözleşme faks/e-mail yolu ile gönderilmiş olup, 24 saat
içinde açıkça red edilmediği taktirde, B.K 6 maddesine gore,
sözleşme yapılmış sayılır.

		Tarafların aralarındaki ilişkiye öncelikle iş bu sözleşme
hükümlerinin, daha sonra CMR Konvansiyonunun ve en son olarak TTK
hükümlerinin uygulanmasını kabul etmişlerdir.

	2*	Yüklemede serbest sure, aracın yükleme yerinde, yüke hazır
olduğu ihbarı ile başlar. Yuklemede <Gönderen/Gönderilen>’e
tanınan serbest sürenin aşımı halinde, Taşıyıcı’ya gün
başına 100.-USD bekleme ücreti ödenecektir.

	3*	Taşıyan palet halindeki yüklerde, yükün sadece dış palet
ambalajını kontrol edecek, sadece açık ambalaj hataları ile ilgili
çekince koyacaktır. Palet içindeki yer alan emteaların
ambalajlarının vasfı ve sağlamlığı taşıyan tarafından kontrol
edilmeyecektir. CMR 9.maddesinde yer alan karine sadece palet
ambalajının açık bir şekilde kusurlu olması halinde
uygulanacaktır.

	4*	CMR sigortası taşıyıcı tarafından yaptırılacak olup, mal
sigortasınında <Gönderen-Gönderilen> tarafından mümkün olması
halinde aynı sigorta şirketine yaptırılacaktır.

	5*	Emteanın araca yüklenmesi, istiflenmesi ve boşaltılması
<Gönderen-Gönderilen> tarafından yapılacaktır. Taşıyan emteanın 
istifine hiç bir şekilde karışmıyacak ve müdahale etmiyecektir.
Özellikle CMR Konvansiyonu 17.4.b.c.d mad.de tanımlanan hassas
yüklerin, yanlış istiflenmesi(paletlerin birbirine çarpması,
üstteki paletin alttaki paleti ezmesi vb.) ve hatalı
ambalajlanmasından, doğan zararlardan, nakliyeci sorumlu
olmıyacaktır. Bu halde taşımacının CMR 9 maddesine gore hamule
senedine, ambalaj ile ilgili olarak şerh vermesi aranmıyacaktır.

"

$

J

t

È

@

z

|

|

¤

Ô

deren> tarafından hazırlanacak olup, her türlü taşıma
çeklinde(FOB; CİF,CPT vb) bu evraklarıdaki gönderilen ve yük ile
ilgili bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olmasından, gönderilenin
var olmamasından, gönderen sorumludur. <Gönderilenin> varlığı ile
ilgili her türlü araştırma , gönderen tarafından yapılacaktır. 

		Gabere dışı ve ithali ve transit geçişi özel izne tabi olan
yüklerde, ihracat, transit ve varış ülkesindeki alınması gereken
özel izinler <Gönderen> tarafından alınacaktır.

	7*	Taşıyan, taşıma güzergahını belirlemekte serbesttir. Nakliye
süresini aşan her gün için, Taşıyan <Gönderilen-Gönderen> e,
günlük 100.-USD gecikme bedeki ödiyecektir.

	8*	Rusya teslim taşımalarda, Rusya Gümrük Kuralları gereği,
Emteaya ait belge ve faturalar, eşyanın tanım ve kodlamasına ilşkin
Armonize Sistem veya Rusya Federasyonu, TN VED kodu uyarınca, eşyanın
kodları (HS) ile ilgili bilgileri içerecektir. 

	9*	Rusya teslim taşımalarda, emtea, Rusya Gümrük Kuralları
gereği, Rusya Giriş Gümrük Müdürlüğünün sevk ettiği
ithalatın yapılacağı iç Gümrük Müdürlüğüne (geçici Stoklama
Antreposuna) sunulacaktır. Taşıyıcının, malı bu gümrük
müdürlüğüne sunması ile edimlerini tamamladığı taraflarca kabul
edilmiştir.

		Rusya buşaltmalarda, gümrükten gönderilen tarafından IM 40 veya
40 belgesi alınıp, taşıyıcıya verilecektir.

10*	Boşaltmada serbest sure, malların gümrük idaresine sunulması
veya özet beyan verilmesi ile başlar, tanınan serbest sürenin
aşımı halinde, Taşıyıcı’ya gün başına 100.-USD bekleme
ücreti ödenecektir. Yükleme ve boşaltmada bekleme ücreti tahakkuku
ve tahsili, alt nakliyeciye bekleme ücreti ödenmesine veya alt
nakliyeci tarafından bekleme ücreti talep edilmiş olması şartına
bağlı değildir. 

	11*	TIR karnesi altında yapılan taşımada, ithalatçı tarafından
ödenmiyen gümrük vergi, resim ve cezalarının, taşıyıcıdan TIR
Sözleşmesinde belirlenen sure içinde talep edilmesi halinde, bu bedel
ihracatçı tarafından taşıyıcıya ödenecektir.

	12*	Gönderen taşıma ve teslim veya uyulmasını istediği ve bu
anlaşmada yer almıyan ve bu anlaşma metnine ve Gümrük Mevzuatına
aykırı olmıyan talimatlarını Taşıyan’a yazılı olarak
bildirecektir.

	13*	Taşıyan her türlü sorumluluk uhdesinde olmak koşulu ile alt
nakliyeci kullanabilir.

	14*	İş bu sözleşmedeki, yük, yükleme ve gümrük ile ilgili
bilgiler, <gönderen-gönderilen> tarafından doldurulacaktır.

	15*	Bu sözleşme ………… günü taşıyıcı tarafından,
gönderen’e fakslanmıştır. İhtilaf halinde İstanbul Kadıköy
mahkemeleri yetkilidir.

TAŞIYICI				GÖNDEREN


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78