Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sunulmak Üzere

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No :

Talepte Bulunan :

Vekilleri :

Şüpheli :

T. Konusu : Dosyada bilgi sahibi olarak adı geçen müvekkilin silahı
hakkında elkoyma kararına karşı, 5271 sayılı Kanunun 127/4 maddesi
gereğince, itirazlarımızı içerir dilekçemizdir.

Suç : Silahlı Tehdit (5237 sayılı Kanun 106/2-a)

Açıklamalar :

1) Şüpheli C… müvekkilimizin ağabeyi olup, şüpheli tarafından 24.07.2015
tarihinde gece silahla tehdit suçu işlendiğinden bahisle şikayet
edilmesi üzerine evinde arabasında ve olay yerinde yapılan incelemede
çeşitli boyutlarda boş kovanlar bulunmuş ve şüpheli, kendisine isnat
edilen suçu işlemediğini, kendisinde silah bulunmadığını, evinde ve
arabasında bulunan mermi kovanlarının kardeşi olan, müvekkilimiz İ… C…
ait olabileceğini belirtmiştir.

2) Olay yaşandığı sıralarda, şahsi işleri dolayısıyla Samsun’da bulunan
müvekkil, kardeşinin gözaltına alınmış olduğunu öğrenmiş ve olay
mahalline yakın olan ve Asarcık İlçesinde bulunan, kardeşinin gözaltında
bulunduğu karakola gitmiş ve karakolun girişinde ruhsatlı silahını
teslim etmiştir.

3) Şüpheli C…’nin, boş kovanların kardeşine ait olabileceğini söylemesi
üzerine, müvekkilin bu ruhsatlı silahına savcılık kararıyla el konulmuş,
hakimliğinizce de bu işleme 25.07.2015 tarih ve 2015/… D.İş sayılı
kararla onay verilmiştir. İşbu el koyma işlemi neticesinde müvekkil
mağdur edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; müvekkilimiz dosya içerisinde
yer alan ruhsattan da anlaşılacağı üzere, ziraat odası üyesi olup, işi
icabı köylere ve dağlara gitmekte ve tekinsiz mekanlarda işini ifa etmek
zorunda kalmaktadır. Bu sebeplerle kendisini koruma amacına yönelik
olarak, işbu talep dilekçesine konu ruhsatlı silahı üzerinde
bulundurmaktadır.

4) Yukarıda bahsi geçen boş kovanlar müvekkilin silahının ölçüleri ile
uyuşmamaktadır. Olay mahallinde bulunan boş kovanlar kurusıkı silaha;
evde bulunan 13 adet 9 mm çapındaki boş kovanlar uzun tabancaya; 5 adet
9 mm çapında boş kovanlar ise kısa tabancaya ait olup, bu kovanların
müvekkile ait silahla bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, müvekkilin,
ruhsatı bulunan SMT WESSON marka VDC.7508 seri numaralı 9 mm çapındaki
silahı ise orta boyutlu bir tabancadır. Bu hususun tespiti için ayrıca
balistik incelemesi yapılmasına gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Kaldı
ki; müvekkil olayın cereyan ettiği sıralarda Samsun’da bulunan İ… B…
Lokantası’nda bulunduğunu tarafımıza bildirmiştir. Müvekkil her zaman
olduğu gibi olay günü akşamı da silahını yanında bulundurmuştur. Buradan
da anlaşılacağı üzere, özellikleri belirtilen silahın bu suçta
kullanılmamış olduğu açıktır. Bu sebeplerle, telafisi imkansız
zararların doğmasına neden olmaması adına müvekkilin ruhsatlı silahının
kendisine iade edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

5) Yukarıda izah edildiği üzere; müvekkilin mağduriyeti ve boş
kovanların müvekkile ait ruhsatlı tabancayla uyuşmadığı da nazara
alınarak müvekkile ait SMT WESSON marka VDC.7508 seri numaralı 9 mm
çapındaki silahın iadesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl
olmuştur.

Sonuç ve İstem : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle re’sen
belirlenecek durumlar karşısında; müvekkile ait olan SMT WESSON marka
VDC.7508 seri numaralı 9 mm çapındaki silahın müvekkile iade edilmesine
karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 28.07.2015

Talepte Bulanan Vekilleri

Av.