Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kurumunuzun abone numarasına sahip müşterisi nin vekili bulunmaktayım.
Kurumunuz ile müvekkil arasında elektrik kullanımı hizmetinin ücret
karşılığında sağlanmasına ilişkin bir sözleşme yapılmış bulunmaktadır.
Sözleşme ilişkisinin devamı boyunca “kayıp kaçak bedeli”, “dağıtım
bedeli”, “iletim bedeli” ve “sayaç okuma bedeli” şeklinde haksız borç
yaratılarak, müvekkil şirketin faturasına bu bedeller yansıtılmış ve
müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Kurumunuzun bu uygulaması 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre
haksız şart sayılmaktadır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2014/7090 E.
2014/13588 K. Sayılı ve 20.10.2014 tarihli kararı uyarınca da bu
bedellerin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceğine hükmedilmiştir.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihli ve 2013/7-2454
E. 2014/679 K. Numaralı kararı ile “nihai tüketici olan vatandaşın
faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun
apaçık denetlenebilmesi….şeffaflık ve hukuk devletinin vazgeçilmez
unsurlarındandır.”

Bu sebeplerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında; yargı yoluyla
iadesini talep edeceğimiz söz konusu haksız bedellerin sözleşme
süresindeki her fatura dönemi için ne kadar kesildiğinin tespitini
isteme gereği doğmuştur. 4982 sayılı kanunun 5. Ve 11. Maddeleri
uyarınca kurumunuza 15 günlük süre içinde bilgi verme yükümlülüğü
yüklenmiştir. Dilekçemizi kurumunuza iletmeme müteakip 15 günlük yasal
süre içerisinde aşağıda belirtilen adrese, yazılı cevabınızı iadeli
taahhütlü olarak göndermenizi arz ve talep ederim.