Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

DAVALILAR :

KONU : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkiller muris …….’in mirasçıları olup, dava konusu taşınmaz ….’in
vefatı ile miras yoluyla müvekkillere intikal etmiştir. …….parselde
bulunan taşınmazın davalıların veraseten iştirakli olan mülkiyet
hakkının, davalıların murisi …..’in Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesi'nin
…/….. E. sayılı dosyası ile alınan veraset ilamındaki hisseleri
doğrultusunda müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etme mecburiyeti
hasıl olmuştur.

2- Müvekkillerden ……. tarafından …. Valiliği Kadastro Müdürlüğü'ne
…./…./…. tarihli, …. Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'ne ise …../…/…. tarihli
dilekçeler ile el birliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçilmesi için
haricen başvurular yapılmıştır. …… Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün …/…/…
tarih ve ……. sayılı yazısı ile …… Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün …..
tarih ve ……. sayılı yazısı ile olumlu yanıt alınamamıştır.

Bu nedenlerden ötürü ….. ili, …. İlçesi, …… Mah., …… mevkii, … Ada,
…parselde bulunan taşımaz üzerinde payları bulunan maliklerin payları
doğrultusunda müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, BK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

(Karşı tarafın sunduğu delillerden lehe olanlara dayanma, başkaca delil
sunma hakkımızı ve karşı tarafın sunmuş olduğu delillere karşı delil
sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla)

Mirasçılık Belgesi, tapu kayıtları, kadastro kayıtları, ilgili
yazışmalar, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

1- Davalı aleyhine açılan davanın kabulü ile ….. ili, …..İlçesi, ……
Mah., …..mevkii, ….Ada, … parselde bulunan taşınmaz üzerinde payları
bulunan maliklerin payları doğrultusunda elbirliği mülkiyetinden paylı
mülkiyete çevrilmesine,

2- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini talep etmekteyiz. ../../…

Davacı Vekili

Av. ….. ……

Ekler:

1-….. Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün …… tarih ve …… sayılı yazısı ile
….. Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün ….. tarih ve ….. sayılı yazısı örn.

2-Mirasçılık Belgeleri

3-Vekaletname