Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil …….. muris ………mirasçısı olup, dava konusu …….Nolu taşınmazın
muris ……’e isabet eden payı, miras yoluyla oğulları ……ve müvekkil
….’eintikal etmiştir. Muris ….’in Ankara ...Sulh Hukuk Mahkemesi ……….E.
sayılı dosyası ile dosyası ile alınan veraset ilamını ekte sunuyoruz.

2- Bu nedenlerden dolayı, elbirliği halindeki mülkiyetin verasetteki
payların tapuya işlenmesi suretiyle paylı mülkiyete çevrilebilmesi için
iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

Karşı tarafın sunduğu delillerden lehe olanlara dayanma, başkaca delil
sunma hakkımızı ve karşı tarafın sunmuş olduğu delillere karşı delil
sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla;

Tapu kayıtları, kadastro kayıtları, veraset ilamı, ilgili yazışmalar,
nüfus kayıtları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-Davalı aleyhine açılan davanın kabulü ile; Tapunun dava konusu
………taşınmazın muris ……….’e isabet eden payının, ekteki veraset ilamında
yazılı paylar doğrultusunda elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete
dönüştürülmesini,

2- Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini müvekkil adına arz ve talep ederim. ../../…

Davacı Vekili

Ekler:

1-Mirasçılık Belgesi Örneği

2-Vekâletname Örneği