Giriş yap
Kayıt ol

        … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR.

İPTAL KARARI

İSTEYEN DAVACI                          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Elatmanın önlenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1.  Yukarıda yazılı ….. Sk. No:.. nolu bina ……. parselde
intifa hakkımız olarak bir kısım ağaç dikerek yeşil alan haline
getirdiğimiz apartmanımızın önü …….. Belediyesince ekmek
büfesi konulması suretiyle ismini bilemediğimiz kişilere ihale
yoluyla verildiğinden bahisle tespit edemediğimiz kişilerce evimizin
önündeki yeşil saha üzerine müdahale edilip ekmek büfesi
konulmuştur.

           

2.  Belediyeye yapmış olduğumuz ….. tarih ve ……. kayıt nolu
dilekçemize cevaben ….. tarih ve …….. kayıt nolu yazısı ile
cevap verilmiş ve itirazımız kabul edilmemiştir.

3.  Belediye, imarın …. nolu parselin imar planında yeşil alan
olarak ayrılan yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g
maddesine göre kurulduğunu beyan etmiştir. Bu şekilde kat malikleri
olarak evimizin önündeki alanda toplu ekmek alan şahıslarca apartman
sakinleri olarak huzursuz duruma geleceğimiz açıktır.

Ì

ä

Ê

Ì

â

ä

ê

ì

 Ekmek kuyruğu sabah saat 6’da başlamakta ve insanlar sıra için
aşırı derecede bağırma, çağırma, itişme-kakışma olmaktadır.
Bu durum apartmanımızdaki huzuru kaçırmaktadır. Belediyenin daha
geniş ve daha müsait sahaları olduğu halde bizim apartmanın önüne
böyle bir izin verilmesi kamu yararına aykırıdır.

YASAL  NEDENLER                      : İYUK,
Danıştay Kanunu ve sair yasal deliller.

YASAL
DELİLLER                         : Belediyeye
itiraz dilekçesi, kat maliklerinin listesi, Belediyenin olumsuz cevabı
ve yasal her türlü delil.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
saydığımız nedenlerle, öncelikle yürütmenin durdurulmasıyla
belediyenin apartmanımızın önüne ekmek büfesi koyma şeklindeki el
atmanın önlenmesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin
davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten
saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78