Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU			: Haksız El Atmanın Önlenmesi İstemi

DAVA DEĞERİ		: …TL

AÇIKLAMALAR		:

1- Müvekkilime ait … mevkiinde adına kayıtlı tapulu taşınmaza,
davalı … hiçbir hakkı bulunmadığı halde el atmak suretiyle hak
iddia etmekte ve kullanmaya başlamış bulunmaktadır. İkazlarımıza
rağmen anılı taşınmazı terk etmemektedir.

2- Tapuda müvekkil adına kayıtlı taşınmazın üzerindeki
müdahalenin önlenmesi için sayın Mahkemenize başvurma
mecburiyetimiz doğmuştur. 

þ

þ

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 683 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Tapu kayıtları, tanık beyanları, keşif ve
bilirkişi raporları ve 

 Diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının söz
konusu taşınmaza haksız el atmasının önlenmesine, yargılama
giderlerinin davalıdan alınmasına ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla müvekkil adına
arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

     Av.