Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA (   ) İŞ MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI 		: 

DAVALILAR 	: 1) 

D. KONUSU 	: Davacı Müvekkilin Davalı Şirket nezdinde 08.12.2009 –
31.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığının tespiti
ile Şirket tarafından yatırılmayan eksik sigorta primlerinin
yatırılması ile eksik yatırılan prim mevcut ise de
tamamlatılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkil Ahmet MİRZA, Davalı Anka Kurye Kargo Lojistik Limited
Şirketi’nde, SGK’ da 1147603 işyeri numarası ile kayıtlıdır,
08.12.2009 – 31.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak
çalışmalarını sürdürmüştür.  

	

	Davacı Müvekkil Davalı Şirket bünyesinde kurye olarak
çalışmakta iken, Davalı Şirketten kendi isteği ile
ayrılmıştır. Ancak daha sonra her ne kadar Davacı Müvekkil Şirket
bünyesinde sigortalı olarak çalıştığını düşünmüşse de,
sigorta hizmet dökümünden çalıştığı süre zarfında sigorta
primlerinin büyük bir kısmının yatırılmadığını hatta
yatırılan diğer kısımlarında eksik olarak yatırıldığını
görmüştür. İşbu nedenledir ki Davalı Şirket tarafından
Müvekkilin fiilen çalışması mevcut olduğu halde yatırılmayan
sigorta primlerinin yatırılması ve eksik yatırılan primlerinde
tamamlatılabilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
	

	Anayasanın 60. maddesinde belirtildiği üzere, Herkes Sosyal
Güvenlik Hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Dolayısıyla davalı Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, müvekkilin tahsis talebini, iyi
niyet kurallarına ve hukuka aykırı davranarak reddetmek suretiyle
kişinin en doğal hakkı olan ve Anayasanın yukarıdaki maddesi ile
ifade edilen Sosyal Güvenlik Hakkının elinden alınması sonucunu
doğurmuştur ki bu da Anayasaya aykırı bir durum ortaya
çıkarmıştır. 

 

␃愃̤摧ᖋê

葞ֈ葠˄摧⇽>

摧⪐÷

ceği yönünde düzenleme yapılmış olmakla; buna göre sigortalı
olmak, kamu düzenine ilişkin, kişiye bağlı, vazgeçilemez ve
kaçınılamaz hak ve yükümlülük doğuran bir hukuksal statü
meydana getirmektedir. Kişilerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının
bu statünün oluşumundaki rolü, yenilik doğurucu ve iradi bir durum
değil, kanun gereği kendiliğinden oluşan statüyü belirlemekten
ibarettir. Kanunda açık olan madde hükmüne istinaden İşveren
tarafından Davacı Müvekkilin Davalı İşyerinde 08.12.2009 –
31.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz çalışması mevcut olduğu
halde sigorta primleri eksik yatırıldığı gibi, uzun bir sürede
sigorta primi yatırılmamıştır. Kısaca “sigortasız işçi
çalıştırılamaz” kuralı Davalı Şirket tarafından ihlal
edilmiştir.

	Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız durumlar
muvacehesinde; Davacı Müvekkilin Davalı Şirket nezdinde 08.12.2009
– 31.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığının
tespiti ile Şirket tarafından yatırılmayan eksik sigorta primlerinin
yatırılması ile eksik yatırılan primlerinde mevcut olması
durumunda tamamlatılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. 

HUKUKİ SEBELER: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu ve
sair ilgili mevzuat

DELİLLER 		: Müvekkil hakkında Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığında mevcut kayıt ve belgeler, müvekkil hakkında davalı
               Şirkette ki mevcut kayıt ve belgeler,
özlük dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve her
türlü sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılamada belli
olacak nedenlerle, Davacı Müvekkilin Davalı Şirket nezdinde
08.12.2009 – 31.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz
çalıştığının tespiti ile Şirket tarafından yatırılmayan eksik
sigorta primlerinin yatırılması ile eksik yatırılan prim mevcut ise
de tamamlatılmasına, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla
bilvekale arz ve talep ederim.