Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO:2011/391

DAVACI CEVAP VEREN

DAVALI:BOTAŞ-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş

VEKİLİ:Avukat Duygu BOZKURT

DAVACI:Derviş ATEŞ ve diğerleri

VEKİLİ:Avukat Halil İbrahim ERDOĞAN

T.KONUSU:ilk itirazımızın sunulmasında ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1. Mahkememizin yukarıda belirtilen esasında aleyhimize açılmış bulunan
kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasına ilişkin dilekçe
kurumumuza 31.05.2011 tarihinde tebliğ edilmiş olup yapılan
incelemede;davaya konu edilen bölgede yapılan kamulaştırma işlemlerinin
1990 ve öncesi yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

2. İşlem tarihinin yıllar öncesine dayanıyor olması sebebiyle Kurum
arşiv kayıtlarının incelenmesi gerektiği bir durum söz konuşudur.

3. Bilindiği üzere Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunun 197.Maddesi gereğince
10 gün olan cevap süresinin belli hallerin varlığında uzatılması talep
edilmektedir.

4. Aleyhimize açılan dava ile ilgili olarak gerekli araştırmanın
yapılabilmesi ve delil mahiyetindeki resmi evrakların sunulabilmesini
teminin mahkemenizden ek cevap süresinin talep edilmesi zorunluluğu
doğmuştur.

5. Bununla birlikte davaya ilişkin ilk itirazımızın kabulünü usulen
takip etme zorunluluğu bulunmaktadır.Davaya HUMK 187.Maddede belirtilen
2-Salahiyet 4-ikame olunan davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet
bulunduğu iddiası,5-davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet olan
diğer dava ile irtibatı bulunduğu iddiası,7-Dava arzuhalinin veya
davetiye varakasının veyahut cevap layihasının tanziminde kanuni
noksanlar bulunduğu veya tebliğin usulüne muvafık olmadığı
iddiası,8-Davayı mütekabilinin kabule şayan bulunmadığı iddiası ile
zaman aşımı ve husumet konularında itirazlarımızı bildiriyoruz.

HUKUKİ SEBEP:HUMK,Türk Kanunu,233 Sayılı KHK,Kamulaştırma
Kanunu,Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

TALEP SONUCU:Belirtilen nedenlerle;tüm cevap haklarımız saklı olmak
üzere ,HUMK Madde 198 hükmü uyarınca duruşma günü olan 14.07.2011
tarihine kadar davaya ilişkin cevap ve delillerimizin sunulabilmesi
amacıyla tarafımıza ek süre verilmesi hususunda karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

Eki:Onaylı Vekaletname Sureti BOTAŞ VEKİLİ