Giriş yap
Kayıt ol

                        İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                    
      ……………..

DOSYA NO:….

		

DAVAYA CEVAP VEREN

(DAVALI)               : …………………

KARŞI TARAF(DAVACI) : …….

VEKİLİ                 : ……………..

DAVA                 : İdari İşlemin İptali ve Ek
Ödemelerin Yasal Faiziyle Ödenmesi Talebi

D.KONUSU              : Davaya Karşı Savunmalarımız

TEBLİĞ ...:……………..

AÇIKLAMALAR        : 

   

     12/05/2006 Tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ
PERSONELE  DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK’ te

Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar
Başlığında;

“MADDE 5-(1) Mesai içi veya dışı ayırımı yapılmaksızın, bu
Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının,
sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner
sermayeye gelir kaydedilir.  İlgili kurum ve kuruluşun  cari yılda
elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı
merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda asgari %
50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme,
İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması
ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım
personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı
sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye
gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme
toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun cari yıldaki) döner sermaye
gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan
miktarın kurumlarda % 50’sini, kuruluşlarda ise %65’ini
aşamaz.” Diye ifade edilmektedir.

L

N

Ð

Ò

J

N

^

˜

Ð

Ò

ì

*

 riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden
değerlendirilir" hükmü ile riskli birim olarak değerlendirilecek
birimler tek tek sayılma yoluyla belirlenmiş ve bir aylık ek ödeme
dönemi içinde hükümde sayılan birimlerde görev yapan personelin
ilgili ayda riskli birimlerdeki çalıştığı saat kadar riskli
birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması hüküm altına
alınmış bulunmaktadır. Personelin ilgili ayda riskli birimler
dışındaki çalışma saatleri ve riskli birimlerdeki çalışma
saatleri toplanır. Personelin ilgili ayda riskli birimdeki çalışma
saatleri toplamı, personelin toplam çalışma saatine oranlanmak
suretiyle hesaplanan tavan ek ödeme katsayısı ile hizmet alanı
kadro-unvan katsayısı esas alınır. “ denilmektedir. 

     Yönetmelikte özellik arz eden birimler tarif edilmiş
ayrıca bunlarda kısmi çalışmalarda çalıştığı gün kadar
yararlanma hakkı getirilmiştir. Yönetmelikte tarifi yapılmayan
özellikli birimlerle hizmet üreten birimleri de özellikli birim
olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. İlgili sendika
vekili tarafından iddia edildiği gibi bu durum bahsi geçen
yönetmelik hükümlerindeki düzenlemeler içinde değerlendirilerek
uygulanmakta olup idaremizin bu konuda ayrıca bir takdir hakkı ve
idari keyfiyeti bulunmamaktadır.

      İlgili hastanemiz hizmet ünitelerinden laboratuar ve
röntgen birimleri mesai içinde ve mesai harici sadece acil servise
değil hastanenin tüm servislerine hizmet vermektedir. Sonuç olarak
özellikli birimler içinde tanımlanmayan, ayrı birimler olan, mesai
içinde ve dışında hastanenin tüm birim ve servislerine hizmet veren
röntgen ve laboratuar birimlerini acil servis içinde göstererek
riskli birim katsayılarından ek ödemenin yapılması mezkûr
yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.Yine Sağlık
Bakanlığın Araştırma Planlama Ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığının ekte sunduğumuz 10/06/2006 tarih ve 3527 Sayılı
yazısında da “ ….Mezkur Yönergeler uyarcınca;riskli birim için
öngörülen kat sayıdan faydalanılabilmesi ancak personelin acil
serviste münhasıran çalışması ve bu çalışmanın süreklilik arz
etmesi yani personelin mesaisinin tamamının riskli bölüme
hasredilmesi şartına bağlıdır.Riskli birimlerdeki görev ile
birlikte yürüten personelin riskli bölüm için öngörülen
katsayılardan faydalanması mümkün değildir” denmektedir.

     Yukarıda izah edilen nedenlerle dava konusu işlem yasa ve
usule uygun olarak bakanlılığımız görüş ve emirleri
doğrultusunda tesis edildiğinden davanın reddi gerekmektedir. 

Netice-i Talep: İdaremiz aleyhine açılan davanın yapılan
savunmamız neticesinde reddine ve yargılama harç giderlerinin davacı
üzerine bırakılmasını mahkemenizden arz ve talep ederim.

Davalı Vekili


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78